04

+

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY.

Xuất Hành 20,1-3.7-8.12-17; 1 Côrintô 1,22-25. Gioan 2,13-25..

07

 

Thứ Tư. Thánh Phêlixita và Perpetua

Đệ Nhị Luật 4,1.5-9. Mátthêu 5, 17-19.

08

 

Thứ Năm. thánh Gioan Thiên Chúa,

Giêrêmia 7,23-28.  Luca 11,14-23.

11

+

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY

2 Biên Niên Sử 36,14-16.19-23; Êphêsô 2,4-10. Gioan 3,14-21.

18

+

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY

Bài đọc Giêrêmia 31,31-34; Do Thái 5,7-9. Gioan 12,20-33..

19

 

Thứ hai. THÁNH GIUSE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA

2 S 7,4-5a.12-14a.16; Rm 4,13.16-18.22. Mátthêu 1,16-24a

25

+

CHÚA NHẬT LỄ LÁ.

Isaia 50,4-7; Philipphê 2,6-11. Marcô 14,1-15,47.

29

 

THỨ NĂM TUẦN THÁNH

Xuất Hành 12,1-8.11-14; 1 Côrintô 11,23-26. Gioan 13,1-15.

30

 

THỨ SÁU TUẦN THÁNH

Isaia 52,13-53,12; DoThái 4,14-16; 5,7-9. Gioan 18,1-19,42

31

 

THỨ BẢY TUẦN THÁNH

Sáng Thế 22,1-2.9-13.15-18; Rôma 8,31b-34; Marcô 9,2-1026

 

03

+

Chúa Nhật Thứ Nhất Mùa Vọng

Isaia 63,16b-17.19b; 64,3-7; 1 Côrintô 1,3-9. Marcô 13,33-37.

07

Thứ Năm. Thánh Ambrosio.

Isaia 26,1-6. Mátthêu 7,21.24-27

08

Thứ Sáu. ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI. Lễ trọng

Sáng Thế 3,9-15.20; Êphêsô 1,3-6.11-12. Luca 1,26-38.

10

+

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG.

Rôma 11,1-2a.11-12.25-29. Luca 14,1.7-11.

14

Thứ Năm. Thánh Gioan Thánh Giá

Isaia 41,13-20. Mátthêu 11,7b.11-15.

17

+

CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG

61,1-2a.10-11; 1 Thessalônica 5,16-24. Gioan 1,6-8.19-28.

24

+

Sáng: CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG.

2 Samuel 7,1-5.8b-12.14a.16; Rôma 16,25-27. Luca 1,26-38.

Chiều: Lễ Vọng Giáng Sinh

Isaia 62,1-5; CVTông Đồ 13,16-17.22-25. Mátthêu 1,1-25.

25

+

THỨ HAI. CHÚA GIÁNG SINH

*Lễ đêm. Isaia 9,1-6; Titô 2,11-14. Luca 2,1-14.

*Lễ rạng đông. Isaia 62,11-12; Titô 3,4-7. Luca 2,15-20.

*Lễ ban ngày. Isaia 52,7-10; Do Thái 1,1-16. Gioan 1,1-18.

26

+

Thứ Ba. THÁNH STÊPHANÔ, TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI

Công Vụ Tông Đồ 6,8-10; 7,54-60. Mátthêu 10,17-22

27

Thứ Tư. THÁNH GIOAN, TÔNG ĐỒ,

. 1 Gioan 1,1-4. Gioan 20,2-8.

28

Thứ Năm. CÁC THÁNH ANH HÀI

1 Gioan 1,5-2,2. Mátthêu 2,13-18.

31

+

CHÚA NHẬT. LỄ THÁNH GIA THẤT

Huấn Ca 3,2-6.12-14 Côlôssê 3,12-21 .Luca 2,22-40.

 

 

03

+

Chúa Nhật XXII Thường Niên

Gr 20:7-9; Rm 12:1-2; Mt 16:21-27

08

Thứ Sáu. Sinh Nhật Đức Mẹ Maria

Cl 1:15-20; Lc 5:33-39

10

+

Chúa Nhật XXIII Thường Niên

Ed 33:7-9; Rm 13:8-10; Mt 18:15-20

12

Thứ Ba. Kính Thánh Danh Đức Mẹ

Cl 2:6-15; Lc 6:12-19

14

Thứ Năm. Tôn Vinh Thánh Giá

Cl 3:12-17; Lc 6:27-38

15

Thứ Sáu. Đức Mẹ Sầu Bi

1 Tm 1:1-2,12-14; Lc 6:39-42

17

+

Chúa Nhật XXIV Thường Niên

Hc 27:30-28; Rm 14:7-9; Mt 18:21-35

20

Thứ Tư. Thánh Andre Kim và các bạn tử đạo

1 Tm 3:14-16; Lc 7:31-35

21

Thứ Năm. Thánh Mathêu Tông Đồ Thánh Sử

1 Tm 4:12-16; Lc 7:36-50

23

Thứ Bảy. Cha Thánh Pio Năm Dấu

1 Tim 6:13-16; Lc 8:4-15

24

+

Chúa Nhật XXV Thường Niên

Is 55:6-9; Pl 1:20-24,27; Mt 20:1-16

27

Thứ Tư. Thánh Vincente đệ Phaolô

Tl 6:11-24; Mt 19:23-30

29

Thứ Sáu. Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Rafael và Gabriel

Kg 1:15; Kg 2:9; Tv 43:1,2,3,4; Lc 9:18-22

30

Thứ Bảy. Thánh Giêrôm

St 2:5-9,14-15; Lc 9:43-45

06

+

Chúa Nhật XVIII. Lễ Chúa Giêsu Hiển Dung

Ðn 7, 9-10. 13-14; 2 Pr 1, 16-19; Mt 17, 1-9

08

Thứ Ba. Thánh Đa Minh

Ds 12:1-13; Mt 14:22-36

10

Thứ Năm. Thánh Lôrensô

Ds 20:1-13; Mt 16:13-23

11

Thứ Sáu. Thánh Clare

St 4:32-40; Mt 16:24-28

13

+

Chúa Nhật XIX Thường Niên

1 V 19:9,11-13; Rm 9:1-5; Mt 14:22-33

14

Thứ Hai. Thánh Maximilian Kolbe

St 10:12-22; Mt 17:22-27

15

Thứ Ba. Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

St 31:1-832; 1 Cr 15, 20-26; Mt 18:1-5,10,12-14

20

+

Chúa Nhật XX Thường Niên

Is 56:1,6-7; Rm 11:13-15,29-32; Mt 15:21-28

21

Thứ Hai. Thánh Piô X, Giáo Hoàng

Tl 2:11-19; Mt 19:16-22

22

Thứ Ba. Lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương

Tl 6:11-24; Mt 19:23-30

24

Thứ Năm. Thánh Barthôlômêô, Tông Đồ

Tl 11:29-39; Mt 22:1-14

27

+

Chúa Nhật XXI Thường Niên

Is 22:19-23; Rm 11:33-36; Mt 16:13-20

28

Thứ Hai. Thánh Augustinô

St 1:2-5,8-10; Mt 23:13-22

29

Thứ Ba. Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả bị chém đầu

St 2:1-8; Mt 23:23-26

02

+

Chúa Nhật XIII Thường Niên.

St 4:8-11,14-16; Rm 6:3-4,8-11; Mt 10:37-42

03

Thứ Hai. Thánh Thôma Tông Đồ.

St 18:16-33; Mt 8:18-22

09

+

Chúa Nhật XIV Thường Niên.

St 9:9-10; Rm 8:9,11-13; Mt 11:25-30

11

Thứ Ba. Thánh Bênêđictô

St 32:23-33; Mt 9:32-38

13

Thứ Năm. Thánh Heinrich và Kunigunde

Kol 3,12-17; Lc 19,12-26

15

Thứ Bảy. Thánh Bonaventura

St 49:29-33; Mt 10:24-33

16

+

Chúa Nhật XV Thường Niên.

Is 55:10-11; Rm 8:18-23; Mt 13:1-23

22

Thứ Bảy. Thánh Maria Mađalêna

Xh 12:37-42; Mt 12:14-21

23

+

Chúa Nhật XVI Thường Niên.

Kn 12:13,16-19; Rm 8:26-27; Mt 13:24-43

25

Thứ Ba. Thánh Giacôbê

2 Kor 4,7-15; Mt 20,20-28

26

Thứ Tư. Thánh Joachim và Anna, thân phụ mẫu Đức Mẹ

Xh 16:1-5,9-15; Mt 13:1-9

29

Thứ Bảy. Thánh Mátta

Xh 24:3-8; Mt 13:24-30

30

+

Chúa Nhật XVII Thường Niên

1 V 3:5,7-12; Rm 8:28-30; Mt 13:44-52

31

Thứ Hai. Thánh Ignatius thành Loyola

Xh 32:15-24,30-34; Mt 13:31-35