Chỉ có một Chúa, một niềm tin, một phép rửa. Chỉ có một Thiên Chúa của mọi người, Đấng ngự trên mọi người, qua mọi người và trong mọi người“ (Eph 4,5-6)

Cũng như trong một thân thể, chúng ta có nhiều bộ phận, mà các bộ phận không có…

Xem tiếp ...