Chúng con cầu xin ...

nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng con”. Đây là một trong những công thức để kết thúc các lời nguyện trong Thánh Lễ, thông thường được dùng cho lời nguyện tiến lễ và lời nguyện hiệp lễ. Lời nguyện nhập lễ được kết thúc bằng lời dài hơn. Thí dụ: “Chúng con cầu xin nhờ Đức Giê-su Ki-tô, con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.” (32).

Đức Giê-su Ki-tô là Thiên Chúa thật và là con người thật, như chúng ta tuyên xưng trong Kinh Tin Kính. Như thế, Người là Đấng trung gian giữa loài người và Thiên Chúa. Sau khi sống lại, Đức Giê-su đã được tôn vinh làm Đấng Bảo Trợ (parakletos) cho các tín hữu – qua việc cầu bầu và chuyển cầu cho họ trước mặt Chúa Cha (1 Ga 2,1; Rm 8,34). “Do đó, Người có thể đem ơn cứu độ vĩnh viễn cho những ai nhờ Người mà tiến lại gần Thiên Chúa. Thật vậy, Người hằng sống để chuyển cầu cho họ” (Dt 7, 25).

Kết thúc các lời nguyện như thế là làm theo sự dạy bảo của Chúa Giê-su đã dạy: “Và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm” (Ga 14,13).