03

+

CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN.

Đệ Nhị Luật 5,12-15; 2 Côrintô 4,6-11. Marcô 2,23 – 3,6..

05

 

Thứ ba. THÁNH BÔNIFATIÔ, TÔNG ĐỒ NƯỚC ĐỨC

Công Vụ Tông Đồ 26,19-23. Gioan 15,14-16a.18-20

08

 

Thứ Sáu. Lễ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Ôsê 11,1.3-4.8a.c-9; Êphêsô 3,8-12.14-19. Gioan 19,31-37.

09

 

Thứ Bảy. Lễ TRÁI TIM VÔ NHIỄM ĐỨC MẸ

2 Timôthêô 4,1-8.  Luca 2,41-51.

10

+

CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN.

Sáng Thế 3,9-15; 2 Côrintô 4,13 - 5,1. Marcô 3,20-35.. 

11

 

Thứ Hai. Thánh Barnaba tông đồ.

Công Vụ Tông Đồ 11,21b-26; 13,1-3. Mátthêu 10,6-13.

13

 

Thứ Tư. Thánh Antôn Padua.

1 Vua 18,20-39. Phúc Âm: Mátthêu 5,17-19.  

17

+

CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN.

Êzêchiel 17,22-24; 2 Côrintô 5,6-10. Marcô 4,26-34.    

21

 

Thứ Năm. Thánh Luise Gonzaga

Huấn Ca 48,1-14. Mátthêu 6,7-15.

24

+

CHÚA NHẬT. SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ.

Isaia 49,1-6; Công Vụ Tông Đồ 13,16.22-26. Luca 1,57-66.80.

29

 

Thứ sáu. THÁNH PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ.

Cvtđ 12,1-11; 2 Timôthê 4,6-8.17-18. Mátthêu 16,13-19. 

01

 

Thứ Ba. Thánh Giuse thợ.

Côlôssê 3,14-15.17.23-24; Mátthêu 13,54-58.

03

 

Thứ Năm. THÁNH PHILIPPHÊ VÀ GIACÔBÊ,

TÔNG ĐỒ. 

1 Côrintô 15,1-8 ; Gioan 14,6-14.

06

+

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH.

Cvtd 10,25-26.34-35.44-48; 1 Gioan 4,7-10; Gioan 15,9-17. 

10

 

Thứ Năm. LỄ CHÚA THĂNG THIÊN. Lễ trọng.

Cvtd 1,1-11; Êphêsô 1,17-23; Marcô 16,15-20.

13

+

CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH

CvTđ 1,1-15-17.20a.c-26; 1 Gioan 4,11-16;Gioan 17,6a.11b-19.  

20

+

CHÚA NHẬT. CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

Ngày Đại Hội Công Giáo Việt Nam tại Aschaffenburg.

Cvtd 2,1-11; 1 Côrintô 12,3b-7.12-13; Gioan 20,19-23  

21

 

Thứ Hai Lễ Hiện Xuống.

Cvtd 8,1b.4.14-17; Êphêsô 1,3a.4a.13-19a; Luca 10,21-24

27

+

CHÚA NHẬT: LỄ CHÚA BA NGÔI:

Đệ Nhị Luật 4,32-34.39-40; Rôma 8,14-17, Mátthêu 28,16-20.

31

 

Thứ Năm. MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ

Xuất Hành 24,3-8; Do Thái 9,11-15; Marcô 14,12-16.22-26. 

01

+

CHÚA NHẬT PHỤC SINH

Công Vụ Tông Ðồ 10,34a.37-43; Côlôssê 3,1-4. Gioan 20,1-9

02

 

Thứ Hai. Tuần Bát Nhật Phục Sinh.

CvTđ 2,14.22-33; 1 Côrintô 15,1-8.11. Luca 24,13-35

08

+

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH.

Chúa Nhật về lòng Thương Xót Chúa

Công Vụ Tông Đồ 4,32-35; 1 Gioan 5,1-6. Gioan 20,19-31.

09

 

Thứ hai. LỄ TRUYỀN TIN. Lễ trọng.

Isaia 7,10-14; Do Thái 10,4-10. Phúc Âm: Luca 1,26-38.

11

 

Thứ tư. Thánh Stanislaô, giám mục tử đạo

Công Vụ Tông Đồ 5,17-26. Phúc Âm: Gioan 3,16-21.

15

+

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH

CvTđ 3,12a.13-15.17-19; 1 Gioan 2,1-5a. Luca 24,35-48

22

+

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH

Ngày thế giới cầu nguyện cho ơn thiên triệu

Công Vụ Tông Đồ 4,8-12; 1 Gioan 3,1-2. Gioan 10,11-18.

25

 

Thứ tư. THÁNH MARCÔ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG

1 Phêrô 5,5b-14. Marcô 16,15-20

29

 

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH.

Công Vụ Tông Đồ 9,26-31; 1 Gioan 3,18-24. Gioan 15,1-8.

04

+

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY.

Xuất Hành 20,1-3.7-8.12-17; 1 Côrintô 1,22-25. Gioan 2,13-25..

07

 

Thứ Tư. Thánh Phêlixita và Perpetua

Đệ Nhị Luật 4,1.5-9. Mátthêu 5, 17-19.

08

 

Thứ Năm. thánh Gioan Thiên Chúa,

Giêrêmia 7,23-28.  Luca 11,14-23.

11

+

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY

2 Biên Niên Sử 36,14-16.19-23; Êphêsô 2,4-10. Gioan 3,14-21.

18

+

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY

Bài đọc Giêrêmia 31,31-34; Do Thái 5,7-9. Gioan 12,20-33..

19

 

Thứ hai. THÁNH GIUSE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA

2 S 7,4-5a.12-14a.16; Rm 4,13.16-18.22. Mátthêu 1,16-24a

25

+

CHÚA NHẬT LỄ LÁ.

Isaia 50,4-7; Philipphê 2,6-11. Marcô 14,1-15,47.

29

 

THỨ NĂM TUẦN THÁNH

Xuất Hành 12,1-8.11-14; 1 Côrintô 11,23-26. Gioan 13,1-15.

30

 

THỨ SÁU TUẦN THÁNH

Isaia 52,13-53,12; DoThái 4,14-16; 5,7-9. Gioan 18,1-19,42

31

 

THỨ BẢY TUẦN THÁNH

Sáng Thế 22,1-2.9-13.15-18; Rôma 8,31b-34; Marcô 9,2-1026

 

03

+

Chúa Nhật Thứ Nhất Mùa Vọng

Isaia 63,16b-17.19b; 64,3-7; 1 Côrintô 1,3-9. Marcô 13,33-37.

07

Thứ Năm. Thánh Ambrosio.

Isaia 26,1-6. Mátthêu 7,21.24-27

08

Thứ Sáu. ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI. Lễ trọng

Sáng Thế 3,9-15.20; Êphêsô 1,3-6.11-12. Luca 1,26-38.

10

+

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG.

Rôma 11,1-2a.11-12.25-29. Luca 14,1.7-11.

14

Thứ Năm. Thánh Gioan Thánh Giá

Isaia 41,13-20. Mátthêu 11,7b.11-15.

17

+

CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG

61,1-2a.10-11; 1 Thessalônica 5,16-24. Gioan 1,6-8.19-28.

24

+

Sáng: CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG.

2 Samuel 7,1-5.8b-12.14a.16; Rôma 16,25-27. Luca 1,26-38.

Chiều: Lễ Vọng Giáng Sinh

Isaia 62,1-5; CVTông Đồ 13,16-17.22-25. Mátthêu 1,1-25.

25

+

THỨ HAI. CHÚA GIÁNG SINH

*Lễ đêm. Isaia 9,1-6; Titô 2,11-14. Luca 2,1-14.

*Lễ rạng đông. Isaia 62,11-12; Titô 3,4-7. Luca 2,15-20.

*Lễ ban ngày. Isaia 52,7-10; Do Thái 1,1-16. Gioan 1,1-18.

26

+

Thứ Ba. THÁNH STÊPHANÔ, TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI

Công Vụ Tông Đồ 6,8-10; 7,54-60. Mátthêu 10,17-22

27

Thứ Tư. THÁNH GIOAN, TÔNG ĐỒ,

. 1 Gioan 1,1-4. Gioan 20,2-8.

28

Thứ Năm. CÁC THÁNH ANH HÀI

1 Gioan 1,5-2,2. Mátthêu 2,13-18.

31

+

CHÚA NHẬT. LỄ THÁNH GIA THẤT

Huấn Ca 3,2-6.12-14 Côlôssê 3,12-21 .Luca 2,22-40.