02  

Đức Mẹ Dâng Chúa Vào Đền Thánh

2 Sm 18:9-10,14,24-25,30; Mc 5:21-43

07 +

Chúa Nhật V Thường Niên

Is 6:1-2,3-8 ; 1 Cr 15:1-11;15:3-8,11;  Lc 5:1-11

08  

Thứ Hai. Mồng Một Tết Âm Lịch Bính Thân

I: St 1, 14-18; Pl 4, 4-8; Mt 6,25-34

10 +

Thứ Tư Lễ Tro

Ge 2:12-18;2 Cr 5:20–6:2; Mt 6:1-6,16-18

11  

Đức Mẹ Lộ Đức

Ðnl 30:15-20 ; Lc 9:22-25

14 +

Chúa Nhật Thứ Nhất Mùa Chay

Ðnl 26:4-10 ; Rm 10:8-13;  Lc 4:1-13

21  

Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Chay

St 15:5-12,17-18 ; Pl 3:17-21;4:1;3:20-21;4:1; Lc 9:28-36

22  

Thứ Hai. Toà Thánh Phêrô, Tông Đồ

Ðn 9:4-10 Tv 79:8,9,11,13 Lc 6:36-38

28 +

Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Chay

Xh 3:1-8,13-15 ; 1 Cr 10:1-6,10-12; Lc 13:1-9