06 +

Chúa Nhật IV Mùa Chay

Gs 5:9,10-12; 2 Cr 5:17-21; Lc 15:1-3,11-32

13 +

Chúa Nhật V Mùa Chay

Is 43:16-21; Tv 126:1-2,2-3,4-5,6; Pl 3:8-14; Ga 8:1-11

19  

Thứ Bảy. Thánh Giuse Bạn Đức Mẹ Maria

Ed 37:21-28; Gr 31:10,11-12,13; Ga 11:45-57

20 +

Chúa Nhật Lễ Lá

Lc 19:28-40;  Is 50:4-7;  Pl 2:6-11;  Lc 23:1-49

24  

Thứ Năm Tuần Thánh

Xh 12:1-8,11-14;  1 Cr 11:23-26; Ga 13:1-15

25  

Thứ Sáu Tuần Thánh

Is 52:1353; Dt 4:14-16; Ga 18:1-19,42

26  

Thứ Bảy Tuần Thánh. Thánh Lễ Vọng Phục Sinh

Ex 14,15 – 15,1; Rm 6,3-11; Lc 24, 1-12

27 +

Chúa Nhật Phục Sinh

Cv 10,34a. 37-43; Kol 3,1-4; Jn 20,1-9

28  

Thứ Hai trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh

Cv 2:14,22-32; Lc 24, 13-35