03 +

Chúa Nhật II Phục Sinh. Kính Lòng Thương Xót Chúa

Cv 5:12-16; Kh 1:9-11,12-13,17-19; Ga 20:19-31

04  

Thứ Hai. Lễ Truyền Tin

Cv 4:23-31; Ga 3:1-8

07  

Thứ Năm. Thánh Gioan Baotixita de la Salle

Cv 5:27-33; Ga 3:31-36

10 +

Chúa Nhật III Phục Sinh

Cv 5:27-32,40-41; Kh 5:11-14; Ga 21:1-19

17 +

Chúa Nhật IV Phục Sinh

Cv 13:14,43-52; Kh 7:9,14-17; Ga 10:27-30

24 +

Chúa Nhật V Phục Sinh

Cv 14:21-27; Kh 21:1-5; Ga 13:31-33,34-35

25  

Thứ Hai. Thánh Marcô thánh Sử

Cv 14:5-18; Ga 14:21-26

29  

Thứ Sáu. Thánh Catarina thành Siena.

Cv 15:22-31; Ga 15:12-17