01 +

Chúa Nhật VI Phục Sinh.

Cv 15:1-2,22-29; Kh 21:10-14,22-23; Ga 14:23-29

05  

Thứ Năm. Lễ Chúa Giếu Lên Trời

Cv 1,1-11;  Ep 1,17-23; Lc 24,46-53

08 +

Chúa Nhật VII Phục Sinh

Cv 7,55-60;  Kh 22,12-14.16-17, 20; Ga 17,20-26

15 +

Chúa Nhật. Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Cv 2, 1-11; Rm 8:8-17; Ga 14:14-16,23-26

22 +

Chúa Nhật. Lễ Chúa Trời Ba Ngôi

Cn 8,22-31; Rm 5,1-5; Ga 16,12-15

26  

Thứ Năm. Lễ Mình Thánh Chúa

St 14,18-20; 1 Cr 11,23-26; Lc 9,11-17

29 +

Chúa Nhật IX Thường Niên

1V 8, 41 – 43; Gl 1, 1-2. 6-10; Lc 7, 1-10

31  

Thứ Ba. Đức Mẹ thăm viếng bà thánh Elisabeth

Rm 12,9-16; Lc 1,39-56