03

+

Chúa Nhật XIV Thường Niên

Is 66,10-14c ; Gl 6,14-18 ; Lc 10,1-12.17-20

06

 

Thứ Tư. Thánh Maria Goretti

Hs 10,1-3.7-8.12 ; Mt 10,1-7

10

+

Chúa Nhật XV Thường Niên.

Đnl 30,10-14 ; Cl 1,15-20 ; Lc 10,25-37.

11

 

Thứ Hai. Thánh Biển Đức, bổn mạng Âu Châu.

Is 1,10-17 ; Mt 10,34—11,1.

17

+

Chúa Nhật XVI Thường Niên

St 18,1-10a ; Cl 1,24-28 ; Lc 10,38-42.

22

 

Thứ Sáu. Thánh Maria Madalena

2Cr 5,14-17) ; Ga 20,1-2.11-18.

23

 

Thứ Bảy. Thánh Birgita Nữ Tu, bổn mạng Âu Châu

Gr 7,1-11 ; Mt 13,24-30

24

+

Chúa Nhật XVII Thường Niên

1 V 19:16,19-21; Gl 5:1,13-18; Lc 9:51-62

25

 

Thứ Hai. Thánh Giacôbê Tông Đồ

2Cr 4,7-15 ; Mt 20,20-28

26

 

Thứ Ba. Thánh Gioakim và Anna, song thân Đức Maria

Gr 14,17-22 ; Mt 13,36-43.

29

 

Thứ Sáu. Thánh nữ Marta

1Ga 4,7-16 ; Ga 11,19-27