02  

Thứ Năm. Đức Mẹ dâng Chúa vào đền thánh.

Dt 12:18-19,21-24; Mc 6:7-13

05 + Chúa Nhật thứ Năm Mùa Thường Niên
Is 58:7-10; 1 Cr 2:1-5; Mt 5:13-16
06   Thứ Hai. Thánh Phaolô Miki và các thánh tử đạo Nhật Bản
St 1:1-19; Mc 6:53-56
10   Thứ Sáu. Thánh Scholastica
St 3:1-8; Mc 7:31-37
11   Thứ Bảy. Đức Mẹ Lộ Đức.
St 3,9-24 ; Mc 8,1-10
12 + Chúa Nhật thứ Sáu Mùa Thường Niên
Hc 15:16-21; 1 Cr 2:6-10; Mt 5:17-37
14  

Thứ Ba. Thánh Cyrilô và Methôđiô. Quan Thầy Âu Châu.

St 6:5-8; Mc 8:14-21

17   Thứ Sáu. Kính bảy thánh lập dòng Tôi Tớ Đức Mẹ
St 11:1-9; Mc 8,34 - 9:1
19 + Chúa Nhật thứ bảy Mùa Thường Niên
Lv 19:1-2,17-18; 1 Cr 3:16-23; Mt 5:38-48
22   Thứ Tư. Kính Tòa Thánh Phêrô
Hc 4:11-19; Mc 9:38-40
23   Thứ Năm. Thánh Polycarp
Hc 5:1-8; Mc 9:41-50
24  

Thứ Sáu. Thánh Mathias    

Tđcv 1,15-17 . 20ac - 26; Gn 15,9-17

26 +

Chúa Nhật thứ tám Mùa Thường Niên

Is 49:14-15; 1 Cr 4:1-5; Mt 6:24-34

01.03  

Thứ Tư Lễ Tro. Ăn chay kiêng thịt.

Ge 2:12-18; 2 Cr 5:20-6; Mt 6:1-6,16-18