03  

Th Sáu. Lễ Thánh Tâm Chúa Giếsu  

Ed 34:11-16; Rm 5:5b-11; Lc 15:3-7

04  

Thứ Bảy. Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ

2 Tm 4:1-8; Mc 12:38-44

05 +

Chúa Nhật X Thường Niên.

1 V 17:17-24; Gl 1:11-19; Lc 7:11-17

12 +

Chúa Nhật XI Thường Niên

2 Sm 12:7-10,13; Gl 2:16,19-21; Lc 7:36-50

13  

Thứ Hai. Lễ thánh Antôn thành Padua

1 V 21:1-16; Mt 5:38-42

19 +

Chúa Nhật XII Thường Niên

St 12:10-11; Gl 3:26-29; Lc 9:18-24

24  

Thứ Sáu. Sinh Nhật thánh Gioan Tẩy Giả

Is 49,1-6; Cv 13,22-26; Lc 1,57- 66. 80

26 +

Chúa Nhật XIII Thường Niên

1 V 19:16,19-21; Gl 5:1,13-18; Lc 9:51-62

29  

Thứ Tư. Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ

Cv 12, 1-11 ; 2Tim 4, 6-8. 17-18; Mt 8:28-34