Là khu vực quanh bàn thờ. Giảng đài, nhà tạm được đặt trong khuôn viên này, cũng như chỗ ngồi của chủ lễ và người giúp lễ. Khu vực cung thánh trong các nhà thờ ngày trước được tách riêng ra với phần của cộng đoàn bằng các bàn quỳ rước lễ. Ngoài linh mục, chỉ các người lo phần việc trong cung thánh: như phó tế, các người giúp cho rước lễ, những người mang sách lễ, thánh giá, đèn nến, bánh rượu, bình hương mới được tiếp xúc với Cung Thánh (68).

Cung thánh thông thường được xây cao hơn các phần khác của Thánh Đường, có cấu trúc và trang trí riêng, cũng như rộng rãi đủ để các nghi thức có thể cử hành cách thuận tiện (258). Cung thánh là trung tâm, nơi mọi người hướng về khi dâng Thánh Lễ và khi cử hành các nghi thức phụng vụ. Cung thánh của nhiều tu viện hay trong Vương Cung Thánh Đường còn có những hàng ghế cho các tu sĩ hay cho các kinh nhật giáo sĩ ngồi đọc các giờ kinh phụng vụ.