Tĩnh Tâm Tuần Thánh

Flörsheim Gründonnerstag 28.03.2024

Flörsheim Karfreitag 29.03.2024

Flörsheim Karsamstag 30.03.2024

Nhà thờ St. Gallus

Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim

Nhà thờ St. Gallus

Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim

Nhà thờ St. Gallus

Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim

16g00 Giải tội + Giảng Thuyết

17g00 Thánh lễ có nghi thức rửa chân

17g00 Giải Tội + Giảng Thuyết

18g00 Suy tôn thánh giá

16g00 Giảng thuyết

17g00 Giải tội

18g00 Thánh lễ Phục sinh + Rửa tôi người lớn

02

+

CHÚA NHẬT XIII THƯƠNG NIÊN

2 V 4,8-11.14-16a; Rm 6,3-4.8-11; Mt 10,37-42

03

 

Thứ Hai. Thánh Thomas Tông Đồ

Ep 2,19-22; Ga 20,24-29.

06

 

Thứ Năm. Thánh Maria Goretti

St 22,1-19; Mt 9,1-8.

09

+

CHÚA NHẬT XIV THƯƠNG NIÊN

Dcr 9,9-10; Rm 8,9.11-13; Mt 11,25-30

11

 

Thứ Ba. Thánh Benedikt. Bổn Mạng Âu Châu

St 32,23-33; Mt 9,32-38

13

 

Thứ Năm. Thánh Heinrich và thánh Kunigunde

St 44,18-21.23b-29;45,1-5; Mt 10,7-15

15

 

Thứ Bảy. Thánh Bonaventura.  

St 49,29-32;50,15-26a; Mt 10,24-33.

16

+

CHÚA NHẬT XV THƯƠNG NIÊN

Is 55,10-11; Rm 8,18-23; Mt 13,1-23

22

 

Thứ Bảy. Thánh Maria Magdalena

2 Cr 5,14-17; Ga 20,1-2.11-18

23

+

CHÚA NHẬT XVI THƯƠNG NIÊN

Kn 12,13.16-19; Rm 8,26-27; Mt 13,24-43.

25

 

Thứ Ba. Thánh Giacôbê Tông Đồ

2 Cr 4,7-15; Mt 20,20-28

26

 

Thứ Tư. Thánh Gioakim và Anna.

Xh 16,1-5.9-15; Mt 13,1-9

29

 

Thứ Bảy. Thánh Marta, Maria và Lazaro

1 Ga 4,7-16; Ga 11,19-27

30

+

CHÚA NHẬT XVII THƯƠNG NIÊN

1 V 3,5.7-12; Rm 8,28-30; Mt 13,44-52

31

 

Thứ Hai. Thánh Ignatio Loyola

Xh 32,15-24.30-34; Mt 13,31-35

01

+

CHÚA NHẬT. THÁNH MA-RI-A, MẸ THIÊN CHÚA

Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21.

03

 

Thứ Ba. Kính Danh rất thánh Chúa Giê-su

1 Ga 2,29–3,6; Ga 1,29-34.

06

 

Thứ Sáu. LỄ HIỂN LINH

Is 60,1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12.

08

+

CHÚA NHẬT. CHÚA GIÊ-SU CHỊU PHÉP RỬA

Is 42,1-4.6-7; Cv 10,34-38; Mt 3,13-17.

15

+

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN

Is 49,3.5-6; 1 Cr 1,1-3; Ga 1,29-34

17

 

Thứ Ba. Thánh An-tôn, viện phụ

Is 45,6b-8.18.21b-25; Lc 7,19-23.

20

 

Thứ Sáu. Thánh Fabiano / Sebastiano

Dt 8,6-13; Mc 3,13-19.

21

 

Thứ Bảy. Thánh A-nê, Trinh nữ, Tử đạo

Dt 9,2-3.11-14; Mc 3,20-21.

Kết thúc năm Âm Lịch Nhâm Dần

22

+

CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN

Is 8,23b-9,3; 1 Cr 1,10-13.17; Mt 4,12-23

Tết Nguyên Đán Quý Mão

24

 

Thứ Ba. Thánh Phanxicô Salesio

Dt 10, 1-10; Mc 3, 31-35

25

 

Thứ Tư. THÁNH PHAO-LÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI

Cv 9,1-22; Mc 16,15-18.

26

 

Thứ Năm. Thánh Ti-mô-thê-ô và Thánh Ti-tô

Tt 1,1-5; Lc 10,1-9.

28

 

Thứ Bảy. Thánh Tô-ma A-qui-nô

Dt 11,1-2.8-19; Mc 4,35-41

29

 

CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN.

Xp 2,3;3.12-13; 1 Cr 1,26-31; Mt 5,1-12a

31

 

Thứ Ba. Thánh Gioan Bosco.

Dt 12,1-4; Mc 5,21-43.

03   

+    

CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN

Is 66,10-14c; Gl 6,14-18; Lc 10,1-12.17-20.

06

 

Thứ Tư. Thánh Maria Goretti   

1 Cor 6,13-30; Gn 12, 24-26

10

+

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN

Đnl 30,10-14; Cl 1,15-20; Lc 10,25-37

11

 

Thứ Hai. Thánh Bê-nê-đíc-tô, Bổn Mạng Châu Âu.

Is 1,10-17; Mt 10,34-11,1.

13

 

Thứ Tư. Thánh Heinrich và Kunigunde

Is 10,5-7.13-16; Mt 11,25-27

15

 

Thứ Sáu.  Thánh Bô-na-ven-tu-ra

Is 38,1-6.21-22.7-8; Mt 12,1-8

16

 

Thứ Bảy. Đức Mẹ núi Ca-mê-lô.

Mk 2,1-5; Mt 12,14-21.

17

+

CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN

 St 18,1-10a; Cl 1,24-28; Lc 10,38-42

22

 

Thứ Sáu. THÁNH MA-RI-A MA-ĐA-LÊ-NA, lễ kính

2 Cr 5,14-17; Ga 20,1-2.11-18

23

 

Thứ Bảy. Thánh Bi-git-ta Thụy Điển. Bổn Mạng Châu Âu

Gr 7,1-11; Mt 13,24-30

24

 

CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN

St 18,20-32; Cl 2,12-14; Lc 11,1-13.

25

 

Thứ Hai. THÁNH GIA-CÔ-BÊ, TÔNG ĐỒ

2 Cr 4,7-15; Mt 20,20-28.

26

 

Thứ Ba. Thánh Gio-a-kim và thánh An-na

Gr 14,17-22; Mt 13,36-43.

29

 

Thứ Sáu. Thánh nữ Mác-ta, Ma-ri-a và La-da-rô

1 Ga 4,7-16; Ga 11,19-27

31

+

CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN

Gv 1,2;2,21-23; Cl 3,1-5.9-11; Lc 12,13-21

05 

   

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

Cv 2,1-11; 1 Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20,19-23.

06

 

Thứ Hai.  Đức Ma-ri-a, Mẹ Hội Thánh

Cv 1,12-14); Ga 19,25-34

11

 

Thứ Bảy. Thánh Barnabas tông đồ

Cv 11,21b-26;13,1-3; Mt 10,7-13

12

 

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI 

Cn 8,22-31; Rm 5,1-5; Ga 16,12-15

13

 

Thứ Hai.  Thánh Antôn thành Padua

1 V 21,1-16; Mt 5,38-42.

16

 

Thứ Năm. LỄ MÌNH VÀ MÁU CHÚA KI-TÔ

St 14,18-20; 1 Cr 11,23-26; Lc 9,11b-17

19

+

CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN

Dac 12, 10-11;13,1; Gal 3,26-29; Lc, 9,18-24

21

 

Thứ Ba.  Thánh Alouis Gonzaga

2 V 19,9b-11.14-21.31-35a.36; Mt 7,6.12-14.

23

 

Thứ Năm. SINH NHẬT THÁNH GIO-AN BAO-TI-XI-TA

Is 49,1-6; Cv 13,22-26; Lc 1,57-66.80.

24

 

Thứ Sáu. TRÁI TIM CỰC THÁNH CHÚA GIÊ-SU

 Ed 34,11-16; Rm 5,5b-11; Lc 15,3-7

25

 

Thứ Bày. Lễ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ Ma-ri-a

Is 61,9-11; Lc 2,41-51.

26

+

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN

1 V 19,16b.19-21; Gl 5,1.13-18; Lc 9,51-62

28

 

Thứ Ba. Thánh I-rê-nê, Giám mục

Am 3,1-8;4,11-12; Mt 8,23-27

29

 

Thứ Tư. THÁNH PHÊ-RÔ VÀ THÁNH PHAO-LÔ

Cv 12,1-11; 2 Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19.

30

 

Thứ Năm. Các Thánh Tử đạo tiên khởi Rô-ma

Am 7,10-17; Mt 9,1-8

03

 

Thứ Ba. THÁNH PHILÍPPHÊ VÀ THÁNH GIACÔBÊ

1 Cr 15,1-8; Ga 14,6-14..

08

+

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH

Cv 13,14.43-52; Kh 7,9.14b-17; Ga 10,27-30.

Hôm nay Hội Thánh cầu nguyện đặc biệt cho ơn gọi linh mục và tu sỹ. Chúa Nhật Chúa chăn chiên nhân từ.

10

 

Thứ Ba. Thánh Gio-an Avila

Cv 11,19-26; Ga 10,22-30.

12

 

Thứ Năm.  Thánh Nereus, Achilleus và Pankratius tử đạo

Cv 13,13-25; Ga 13,16-20..

13

 

Thứ Sáu. Kính   Đức Mẹ Fa-ti-ma

Is 50,4-7; Pl 2,6-11; Lc 22,14-23,56

15

+

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH

Cv 14,21b-27; Kh 21,1-5a; Ga 13,31-33a.34-35

16

 

Thứ Hai. Thánh Johannes Nemopuk

Cv 14,5-18; Ga 14,21-26

18

 

Thứ Tư. Thánh Gio-an I, Giáo hoàng 

Cv 15,1-6; Ga 15,1-8

20

 

Thứ Sáu.  Thánh Bê-na-đi-nô Xi-ê-na

Cv 15,22-31; Ga 15,12-17

21

 

Thứ Bảy. Thánh Hermann Josef

Cv 16,1-10; Ga 15,18-21

22

+

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH

Cv 15,1-2.22-29; Kh 21,10-14.22-23; Ga 14,23-29

26

 

Thứ Năm.  Chúa Lên Trời .

Cv 1,1-11; Ep 1,17-23; Lc 24,46-53

29

+

CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH

Cv 7,55-60; Kh 22,12-14.16-17.20; Ga 17,20-26

31

 

Thứ Ba. ĐỨC MARIA THĂM VIẾNG BÀ ÊLISABÉT

 Rm 12,9-16b; Lc 1,39-56