01

+

THỨ TƯ. ĐỨC MẸ - MẸ THIÊN CHÚA

Dân Số 6,22-27; Galata 4,4-7. Luca 2,16-21.

05

+

CHÚA NHẬT II MÙA GIÁNG SINH

Huấn ca 24,1-2.8-12; Êphêsô 1,3-6.15-18. Gioan 1,1-18.

06

+

Thứ Hai. LỄ HIỂN LINH

Isaia 60,1-6; Êphêsô 3,2-3a.5-6. Mátthêu 2,1-12.

12

+

CHÚA NHẬT. CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA.

Isaia 42,5a.1-4.6-7; Cvtđ 10,34-38. Luca 3,13-17..

17

 

Thứ Sáu.  Thánh Antôn Viện Phụ

1 Samuel 8,4-7.10-22a. Marcô 2,1-12.

Từ ngày 18.01 đến ngày 25.01:

Tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hiệp nhất

19

+

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN

Isaia 49,3.5-6; 1 Côrintô 1,1-3. Gioan 1,29-34

20

 

Thứ Hai. Thánh Fabianô tử đạo

1 Samuel 15,16-23. Marcô 2,18-22.

21

 

Thứ Ba. Thánh Agnes trinh nữ tử đạo

Huấn Ca 48,1-4.9-11. Mátthêu 17,9a.10-13.

24

 

Thứ Sáu.  Thánh Phanxicô Salêsiô,  tiến sĩ Hội Thánh

1 Samuel 24,3-21. Marcô 3,13-19..

25

 

Thứ Bảy. THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI

Công Vụ Tông Đồ 9,1-22.  Marcô 16,15-18.

Mồng Một Tết Nguyên Đán Canh Tý

 

26

+

CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN

Isaia 8,23c - 9,3; 1 Côrintô 1,10-13.17. Mátthêu 4,12-23.

Mồng Hai Tết Nguyên Đán Canh Tý

28

 

Thứ ba. Thánh Tôma Aquinô, tiến sĩ Hội Thánh

2 Samuel 6,12b-15.17-19. Marcô 3,31-35..

31

 

Thứ sáu. Thánh Gioan Bosco, linh mục, sáng lập dòng.  

2 Samuel 11, 1-4a.c.5-10a.13-17. Marcô 4,26-34.

01

+

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG

Isaia 2,1-5; Rôma 13,11-14a. Mátthêu 24,37-44

03

 

Thứ Ba. Thánh Phanxicô Xaviê,

Bổn mạng các xứ truyền giáo.

Isaia 11,1-10. Luca 10,21-24.

04

 

Thứ Tư. Thánh Gioan Đamascô

Isaia 25,6-10a. Mátthêu 15,29-37.

06

 

Thứ Sáu. Thánh Nikolaus

Isaia 29,17-24. Mátthêu 9,27-31.

07

 

Thứ Bảy.  Thánh Ambrosio

Isaia 30,19-21.23-26. Mátthêu 9,35 - 10,1.6-8..

08

+

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG

Isaia 11,1-10; Rôma 15,4-9. Mátthêu 3,1-12.

09

 

Thứ Hai. Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Sáng Thế 3,9-15.20; Êphêsô 1,3-6.11-12. Luca 1,26-38.

14

 

Thứ Bảy. Thánh Gioan Thánh Giá

Huấn Ca 48,1-4.9-11. Mátthêu 17,9a.10-13.

15

+

CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG

Isaia 35,1-6a.10; Giacôbê 5,7-10. Mátthêu 11,2-11.

22

+

CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG

Isaia 7,10-14; Rôma 1,1-7. Mátthêu 1,18-24.

24

 

Thứ Ba. Vọng Giáng Sinh Lễ Đêm

Isaia 9,1-6; Titô 2,11-14. Luca 2,1-14.

25

+

Thứ Tư. CHÚA GIÁNG SINH

Lễ Rạng Đông:  Isaia 62,11-12; Titô 3,4-7. Luca 2,15-20.

Lễ Ban Ngày: Isaia 52,7-10; Do Thái 1,1-16. Gioan 1,1-18

26

 

Thứ Năm. Thánh Stefano. Tử Đạo tiên khởi.  

Công Vụ Tông Đồ 6,8-10; 7,54-60. Mátthêu 10,17-22..

27

 

Thứ Sáu. Thánh Gioan Tông Đồ Thánh Sử.

1 Gioan 1,1-4. Gioan 20,2-8.

28

 

Thứ Bảy. Các thánh Anh Hài

1 Gioan 1,5 - 2,2.  Mátthêu 2,13-18.

29

+

CHÚA NHẬT. LỄ THÁNH GIA THẤT.

Huấn Ca 3,2-6.12-14; Côlôssê 3,12-21. Mátthêu 2,13-15.19-23.

01

 

Thứ Ba. Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu

Zacharia 8,20-23. Luca 9,51-56.

02

 

Thứ Tư. Thiên Thần Bản Mệnh

Xuất Hành 23,20-23a. Mátthêu 18,1-5.10.

04

 

Thứ Sáu. Thánh Phanxico Assisi  

Galata 6,14-18; Mátthêu 11,25-30

06

+

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN

Habacuc 1, 2-3; 2, 2-4; 2 Timôthêô 1,6-8.13-14. Luca 17,5-10..

07

 

Thứ Hai. Đức Mẹ Mân Côi

Giôna 1,1-2,1.11. Luca 10,25-37

11

 

Thứ Sáu. Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII

Gioel 1,13-15; 2,1-2. Luca 11,14-26.

13

+

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN

2 Vua 5,14-17; 2 Timôthêô 2,8-13. Luca 17,11-19.

15

 

Thứ Ba. Thánh Têrêsa Avila. Tiến Sĩ Hội Thánh

Rôma 1,16-25.  Luca 11,37-41

16

 

Thứ Tư. Thánh Margarita Maria Alacoque,

Rôma 2,1-11. Luca 11,42-46..

17

 

Thứ Năm. Thánh Ignatio Antiokia

Rôma 3,21-30a. Luca 11,47-54..

18

 

Thứ Sáu. Thánh Luca, Thánh Sử

2 Timôthêô 4,10-17b.  Luca 10,1-9

20

+

CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN

Xuất Hành 17,8-13 ; 2 Timôthêô 3,14 - 4,2. Luca 18,1-8.

(Theo lịch chung Hội Thánh: Chúa Nhật Truyền Giáo)..

22

 

Thứ Ba. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.

Rôma 5,12.15b.17-19.20b-21. Luca 12,35-38

27

+

CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN

Hc 35,15b-17.20-22; 2 Timôthêô 4,6-8.16-18. Lc 18,9-14.

(Tại Đức: Chúa Nhật Truyền Giáo)

28

 

Thứ Hai. Thánh Simon và thánh Giuđa

Êphêsô 2,19-22. Luca 6,12-19...

31

 

Thứ Năm. Thánh Wolfgang , giám mục

Rôma 8,31b-39. Luca 13,31-35

01

+

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN

Huấn Ca 3,17-18.20.28-29. Do Thái 12,18-24a. Luca 14, 1.7-14

03

 

Thứ ba. Thánh Grêgôriô Cả,

1 Thessalônica 5,1-6.9-11. Luca 4,31-37...

08

+

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN

Khôn Ngoan 9, 13-19; Philêmôn 9b-10.12-17. Luca 14, 25-33

13

 

Thứ sáu. Thánh Gioan Kim Khẩu.

1 Timôthêô 1,1-2.12-14. Luca 6,39-42.

14

 

Thứ bảy. SUY TÔN THÁNH GIÁ.

Philipphê 2,6-11. Gioan 3,13-17..

15

+

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN

Xuất Hành 32, 7-11.13-14; 1 Timôthêô 1, 12-17. Luca 15, 1-32.

16

 

Thứ hai. Thánh Cornêliô, và thánh Cyprianô.

1 Timôthêô 2,1-8. Luca 7,1-10.

20

 

Thứ sáu. Thánh Anrê Kim Taegon, linh mục và thánh Phaolô Chong Hasang và các bạn, tử đạo tại Hàn Quốc].

Timôthêô 6,3b-12. Luca 8,1-3..

21

 

Thứ bảy. THÁNH MÁTTHÊU, TÔNG ĐỒ,

Êphêsô 4,1-7.11-13. Mátthêu 9,9-13.

22

+

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN.

Amos 8,4-7; 1 Timôthêô 2,1-8. Luca 16, 1-13..

23

 

Thứ hai. Thánh Piô Pietrelcina (Cha Piô)

Esđra 1,1-6. Luca 8,16-18..

26

 

THỨ NĂM. thánh Phaolô VI, giáo hoàng

Aggêô 1,1-8. Luca 9,7-9.

27

 

Thứ sáu. Thánh Vinh Sơn Phaolô.

Aggêô 1,15b - 2, 9. Luca 9,18-22..

28

 

Thứ Bảy. thánh Laurensô Ruiz và các bạn, tử đạo tại Nagasaki

Zacharia 2,5-9.14-15a. Luca 9,43b-45.

29

+

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN

Amos 6,1a.4-7; 1 Timôthêô 6,11-16. Luca 16, 19-31..

30

 

Thứ hai. Thánh Giêrônimô, linh mục

Zacharia 8,1-8. Luca 9, 46-50

01

 

THỨ Năm. Thánh Alphonso Maria Liguori

Xuất Hành 40,16-21.34-38. Mátthêu 13,47-52.

04

+

CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN.

Giảng Viên 1,2;2,21-23; Côlôsê 3,1-5.9-11. Luca 12,13-21...

06

 

THỨ BA. CHÚA HIỂN DUNG

Phêrô 1,16-19. Luca 9,28b-36.

08

 

Thứ Năm. Thánh Đa Minh.

Dân Số 20,1-13. Mátthêu 16,13-23..

09

 

Thứ sáu. THÁNH TÊRÊSA BÊNÊĐICTA THÁNH GIÁ (EDITH STEIN), NỮ TU, TỬ ĐẠO [1942], BỔN MẠNG CÁC NƯỚC ÂU CHÂU.

Esther 4,17k-m.r-t. Gioan 4,19-24.

10

 

Thứ Bảy. THÁNH LAURENSÔ, PHÓ TỀ,  

2 Côrintô 9,6-10. Gioan 12,24-26...

11

 

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN

Khôn Ngoan 18,6-9 ; Do Thái 11,1-2.8-19. Luca 12, 32-48..

14

 

Thứ tư. Thánh Maximilianô Maria Kolbê, tử đạo [1941].

Đệ Nhị Luật 34,1-12. Mátthêu 18,15-20..

15

+

Thứ Năm. Lễ Trọng ĐỨC MẸ LÊN TRỜI.

Kh 11,19a; 12,1-6a.10ab; 1Côrintô 15,20-27a. Luca 1,39-56.

18

+

CHÚA NHẬT XX THƯƠNG NIÊN

Giêrêmia 38,4-6.8-10; Do Thái 12,1-4. Luca 12,49-53..

22

 

THỨ NĂM. Maria Trinh Nữ Vương

Isaia 9,1-6. Luca 1, 26-38..

24

 

Thứ bảy. THÁNH BARTHÔLÔMÊÔ,TÔNG ĐỒ.

Khải Huyền 21,9b- 14. Gioan 1,45-51.

25

+

CHÚA NHẬT XXI THƯƠNG NIÊN

Isaia 66,18-21; Do Thái 12,5-7.11-13. Luca 13,22-30..

27

 

Thứ Ba. Thánh Monika

1 Thessalônica 2,1-8. Mátthêu 23,23-26.

28

 

Thứ Tư. Thánh Augustino

1 Thessalônica 2,9-13. Mátthêu 23,27-32

29

 

Thứ năm. Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết

Giêrêmia 1,4.17-19. Marcô 6,17-29