07

+

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY

Giêrêmia 43,16-21; Philípphê 3,8-14. Gioan 8, 1-11.

14

+

CHÚA NHẬT LỄ LÁ

Giêrêmia 50,4-7; Philiìpphê 2,6-11. Luca 22,14 – 23,56.

10

+

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY.

Đệ Nhị Luật 26,4-10; Rôma 10,8-13. Luca 4,1-13.

18

 

THỨ NĂM TUẦN THÁNH – LỄ TIỆC LY

Xuất Hành 12,1-8.11-14; 1 Côrintô 11,23-26. Gioan 13,1-15.

19

 

THỨ SÁU TUẦN THÁNH. TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA GIÊSU KITÔ

Isaia 52,13-53,12; Do Thái 4,14-16; 5,7-9.

Bài Thương Khó: Gioan 18,1-19,42.

Hôm nay là ngày ăn chay cho các tín hữu từ 18 đến 60 tuổi (chỉ ăn no một bữa, hai bữa ăn ít) và kiêng thịt cho các tín hữu từ 14 tuổi trở lên.

20

 

THỨ BẢY TUẦN THÁNH.

21

+

CHÚA NHẬT PHỤC SINH.

Lễ Vọng Phục Sinh: Rôma 6,3-11. Luca 24,1-12.

Lễ ban ngày: CVTĐ 10,34a.37-43; Côlôssê 3,1-4 Luca 24,1-12.

22

 

THỨ HAI PHỤC SINH

CVTĐ 2,14.22-33; 1 Côrintô 15,1-8.11. Luca 24,13-35.

28

+

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH

Chúa Nhật Áo Trắng

Chúa Nhật về Lòng Thương Xót Chúa

CVTĐ 5,12-16; Khải Huyền 1,9-11a.12-13.17-19. Gn 20,19-31

29

 

THỨ HAI. Thánh Catarina Siêna, nữ tu,

Tiến sĩ Hội Thánh, Bổn mạng các nước âu châu

1 Gioan 1,5-2,2. Mátthêu 11,25-30.

03

+

CHÚA NHẬT thứ Tám Mùa Quanh Năm

Huấn Ca 27,4-7; 1 Côrintô 15,54-58. Phúc Âm: Luca 6, 39-45

06

 

Thứ tư. Lễ Tro. Giữ chay và kiêng thịt.

Gioel 2,12-18; 2 Côrintô 5,20-6,2. Mátthêu 6,1-6.16-18.

Bắt đầu Mùa Chay

10

+

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY.

Đệ Nhị Luật 26,4-10; Rôma 10,8-13. Luca 4,1-13.

17

+

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY.

Sáng Thế: 15, 5-12.17-18; Philípphê 3,17-4,1.Luca 9,28b-36.

19

 

Thứ ba. THÁNH GIUSE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA. Lễ trọng. 

2 Samuel 7,4-5a.12-14a.16; Rôma 4,13.16-18.22. Mátthêu 1,16.18-21.24a

24

+

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY.

Xuất Hành 3,1-8a.13-15; 1 Côrintô 10,1-6.10-12. Luca 13,1-9.

25

 

Thứ hai. LỄ TRUYỀN TIN. Lễ trọng.

Isaia 7,10-14; Do Thái 10,4-10. Luca 1,26-38.

31

+

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY.

Giôsuê 5,9a.10-12; 2 Côrintô 5,17-21. Luca 15,1-3.11-32.

01

 

Thứ Ba. Đức Maria Mẹ Thiên Chúa

Ds 6:22-27; Gl 4:4-7; Lc 2:16-21

06

+

CHÚA NHẬT Lễ Hiển Linh

Is 60:1-6; Ep 3:2-3,5-6; Mt 2:1-12.

13

+

CHÚA NHẬT. Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

Is 55:1-11; 1 Ga 5:1-9; Mc 1:7-11

!7

 

Thứ Năm. Thánh Antôn, Abano

Dt 3:7-14; Mc 1:40-45

20

+

Chúa Nhật thứ Hai Mùa Quanh Năm

Is 62:1-5; 1 Cr 12:4-11; Ga 2:1-11

21

 

Thứ Hai. Thánh Agnes

Dt 5:1-10; Mc 2:18-22

24

 

Thứ Năm. Thánh Phanxicô đệ Salê

Dt 7:25; Mc 3:7-12

25

 

Thứ Sáu. Thánh Phaolô, Tông Đồ trở lại

Dt 8:6-13; Mc 3:13-19

26

 

Thứ Bảy. Thánh Timôthêô và Titô

Dt 9:2-3,11-14; Mc 3:20-21

27

+

CHÚA NHẬT thứ Ba Mùa Quanh Năm

Nkm 8:2-4,5-6,8-10; 1 Cr 12:12-14,27; Lc 1:1-4

28

 

Thứ Hai. Thánh Tôma Aquinas

Dt 9:15,24-28; Mc 3:22-30

31

 

Thứ Năm. Thánh Gioan Bosco

Dt 10:19-25; Mc 4:21-25.

01

 

Thứ Bảy.

Với kinh chiều bước sang MÙA VỌNG

Bắt đầu năm Phụng Vụ Mới (2018-2019)

Bài đọc Chúa Nhật và lễ trọng: Năm C

Bài đọc các ngày trong tuần: năm I

02

+

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG

Giêrêmia 33,14-16; 1 Thes 3,12 - 4,2. Luca 21,25-28.34-36.

03

 

Thứ Hai. Thánh Phanxico Xavie,

bổn mạng các xứ truyền giáo

Giêrêmia 2,1-5. Mátthêu 8,5-11.

07

 

Thứ Sáu. Thánh Ambrosio, giám mục thành Milano

Isaia 29,17-24. Mátthêu 9,27-31..

08

 

Thứ Bảy. Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Sáng Thế 3,9-15.20; Êphêsô 1,3-6.11-12. Luca 1,26-38.

09

+

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG

Baruc 5,1-9; Philipphê 1,4-6.8-11. Luca 3,1-6.

14

 

Thứ Sáu. Thánh Gioan Thánh Giá

Isaia 48,17-19. Mátthêu 11,16-19.

16

+

CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG

Sôphônia 3,14-17; Philipphê 4,4-7. Luca 3,10-18.

23

+

CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG

Michêa 5,1-4a; Do Thái 10,5-10. Luca 1,39-45.

24

+

Sáng: Thứ Hai sau Chúa Nhật thứ Tư mùa Vọng

2 Samuel 7,1-5.8b-12.14a.16. Luca 1,67-79

Chiều: Lễ Đêm GIÁNG SINH

Isaia 9,1-6; Titô 2,11-14. Luca 2,1-14.

25

+

Thứ Ba. CHÚA GIÁNG SINH

Lễ Rạng Đông: Isaia 62,11-12; Titô 3,4-7. Luca 2,15-20.

Lễ Ban Ngày: Isaia 52,7-10; Do Thái 1,1-6. Gioan 1,1-18

26

+

Thứ Tư. Thánh Stephano  Tử Đạo tiên khởi

Công Vụ Tông Đồ 6,8-10; 7,54-60. Mátthêu 10,17-22.

27

 

Thứ Năm. Thánh Gioan Tông đồ

1 Gioan 1,1-4. Gioan 20,2-8.

28

 

Thứ Sáu. Các Thánh Anh Hài

1 Gioan 1,5-2,2. Mátthêu 2,13-18.

30

+

CHÚA NHẬT. LỄ THÁNH GIA THẤT

Huấn Ca 3,2-6.12-14 ; Côlôssê 3,12-21, Luca 2,41-52.

01

 

Thứ Năm. Lễ các thánh Nam Nữ. 

Khải Huyền 7,2-4.9-14; 1 Gioan 3,1-3. Mátthêu 5,1-12a.

02

 

Thứ Sáu. Cầu cho các tín hữu đã qua đời.

2 Macabê 12,43-45; 1 Thessalônica 4,13-18; Gioan 11,17-27..

04

+

CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN

Đệ Nhị Luật 6,2-6; Do Thái 7,23-28. Marcô 12,28b-34.

09

 

Thứ Sáu. Cung Hiến đền thờ Latêranô

1 Côrintô 3,9c-11.16-17. Gioan 2,13-22..

10

 

Thứ Bảy. Thánh Lêô cả, Giáo Hoàng.

Philipphê 4,10-19. Luca 16,9-15.

11

+

CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN

1 Vua 17,10-16; Do Thái 9,24-28. Marcô 12,38-44

12

 

Thứ Hai. Thánh Josaphat, giám mục tử đạo

Titô 1,1-9. Luca 17,1-6..

16

 

Thứ Sáu. Thánh Margarita Tô Cách Lan

2 Gioan 4-9. Luca 17,26-37.

17

 

Thứ Bảy. Thánh Gertruđê, trinh nữ

3 Gioan 5-8.  Luca 18,1-8..

18

+

CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN

Ðaniel 12,1-3; Do Thái 10,11-14.18. Marcô 13,24-32.

19

 

Thứ Hai. Thánh Thánh Êlisabeth Hungari.

Khải Huyền 1,1-4; 2,1-5a. Luca 18,35-43.

21

 

Thứ Tư. Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ.

Dacaria 2,14-17; Mátthêu 12,46-50.

22

 

Thứ Năm. Thánh Cêcilia, trinh nữ, tử đạo.

Khải Huyền 5,1-10.  Luca 19,41-44

24

 

Thứ Bảy.Thánh Anrê Dũng Lạc và các bạn, tử đạo Vietnam

Khải Huyền 11,4-12. Luca 21,27-40

23

+

CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN.

ĐỨC KITÔ VUA VŨ TRỤ

Ðaniel 7,2a.13b-14; Kh.i Huy.n 1,5b-8. Gioan 18,33b-37

30

 

Thứ Sáu. THÁNH ANRÊ, TÔNG ÐÔ.

Rôma 10,9-18. Mátthêu 4,18-22.