01

+

Chúa Nhật. Đức Maria Mẹ Thiên Chúa

Ds 6:22-27; Gl 4:4-7; Lc 2:16-21

06

Thứ Sáu: Lễ Hiển Linh
Is 60:1-6; Ep 3:2-3,5-6; Mt 2:1-12

08

+

Chúa Nhật . Lễ Chúa Giếsu chịu phép rửa
Is 4
2:1-4. 6-7: Tdcv 10, 34-38; Mt 3,13-17

15

+

Chúa Nhật thứ Hai Mùa Thường Niên
Is 49:3,5-6 1 Cr 1:1-3; Ga 1:29-34

21

Thứ Bảy. Thánh Agnes, Đttđ
Xp 3:1-2,9-13; Mt 21:28-32

22

+

Chúa Nhật thứ Ba Mùa Thường Niên
Is 8:23-9:3; 1 Cr 1:10-13,17; Mt 4:12-23

24

Thứ Ba. Thánh Phanxicô Salêsiô

Is 9:1-6;; Lc 2:1-14

25

Thứ Tư. Thánh Phaolô Tông đồ trở lại
Dt 10:11-18; Mc 4:1-20

26

Thứ Năm. Thánh Timôthêô và Titô
Dt 10:19-25; Mc 4:21-25

28

Thứ Bảy. Thánh Tôma Aquinô
Dt 11:1-2,8-19; Mc 4:35-41

29

Chúa Nhật thứ Tư mùa Thường Niên
Xp 2:3,3; 1 Cr 1:26-31; Mt 5:1-12

Ngày Mùng Một Tết Nguyên Đán Đinh Dậu

31

Thứ Ba- Thánh Gioan Boscô

Dt 12:1-4; Mc 5:21-43