01

Thứ Tư Lễ Tro. Ăn chay kiêng thịt.

Ge 2:12-18; 2 Cr 5:20-6; Mt 6:1-6,16-18

05

+

Chúa Nhật thứ Nhất Mùa Chay
St 2:7-9; Rm 5:12,17-19; Mt 4:1-11

08

Thứ Tư. Thánh Gioan Thiên Chúa

Jona 3, 1-10; Lk 11, 29-32

12

+

Chúa Nhật thứ Hai Mùa Chay
St 12:1-4; Tm 1:8-10; Mt 17:1-9

14

Thứ Ba. Thánh nữ Malthide

Is 1, 10.16-20; Mt 23, 1-12

19

+

Chúa Nhật thứ Ba Mùa Chay
Xh 17:3-7; Rm 5:1-2,5-8; Ga 4:5-42

20

Thánh Giuse Bạn Trăm Năm Đức Trinh Nữ Maria
2 S 7,4-5a.12-14a.16; Rm 4,13.16-18.22; Lc 2, 41-51a

25

Lễ Truyền Tin
Is 7, 10-14; Dt 10, 4-10; Lc 1, 26-38

26

+

Chúa Nhật thứ Tư Mùa Chay

1 Sm 16:1,6-7,10-13; Ep 5:8-14; Ga 9:1-41