03

+

Chúa Nhật XXII Thường Niên

Gr 20:7-9; Rm 12:1-2; Mt 16:21-27

08

Thứ Sáu. Sinh Nhật Đức Mẹ Maria

Cl 1:15-20; Lc 5:33-39

10

+

Chúa Nhật XXIII Thường Niên

Ed 33:7-9; Rm 13:8-10; Mt 18:15-20

12

Thứ Ba. Kính Thánh Danh Đức Mẹ

Cl 2:6-15; Lc 6:12-19

14

Thứ Năm. Tôn Vinh Thánh Giá

Cl 3:12-17; Lc 6:27-38

15

Thứ Sáu. Đức Mẹ Sầu Bi

1 Tm 1:1-2,12-14; Lc 6:39-42

17

+

Chúa Nhật XXIV Thường Niên

Hc 27:30-28; Rm 14:7-9; Mt 18:21-35

20

Thứ Tư. Thánh Andre Kim và các bạn tử đạo

1 Tm 3:14-16; Lc 7:31-35

21

Thứ Năm. Thánh Mathêu Tông Đồ Thánh Sử

1 Tm 4:12-16; Lc 7:36-50

23

Thứ Bảy. Cha Thánh Pio Năm Dấu

1 Tim 6:13-16; Lc 8:4-15

24

+

Chúa Nhật XXV Thường Niên

Is 55:6-9; Pl 1:20-24,27; Mt 20:1-16

27

Thứ Tư. Thánh Vincente đệ Phaolô

Tl 6:11-24; Mt 19:23-30

29

Thứ Sáu. Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Rafael và Gabriel

Kg 1:15; Kg 2:9; Tv 43:1,2,3,4; Lc 9:18-22

30

Thứ Bảy. Thánh Giêrôm

St 2:5-9,14-15; Lc 9:43-45