06

+

Chúa Nhật XVIII. Lễ Chúa Giêsu Hiển Dung

Ðn 7, 9-10. 13-14; 2 Pr 1, 16-19; Mt 17, 1-9

08

Thứ Ba. Thánh Đa Minh

Ds 12:1-13; Mt 14:22-36

10

Thứ Năm. Thánh Lôrensô

Ds 20:1-13; Mt 16:13-23

11

Thứ Sáu. Thánh Clare

St 4:32-40; Mt 16:24-28

13

+

Chúa Nhật XIX Thường Niên

1 V 19:9,11-13; Rm 9:1-5; Mt 14:22-33

14

Thứ Hai. Thánh Maximilian Kolbe

St 10:12-22; Mt 17:22-27

15

Thứ Ba. Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

St 31:1-832; 1 Cr 15, 20-26; Mt 18:1-5,10,12-14

20

+

Chúa Nhật XX Thường Niên

Is 56:1,6-7; Rm 11:13-15,29-32; Mt 15:21-28

21

Thứ Hai. Thánh Piô X, Giáo Hoàng

Tl 2:11-19; Mt 19:16-22

22

Thứ Ba. Lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương

Tl 6:11-24; Mt 19:23-30

24

Thứ Năm. Thánh Barthôlômêô, Tông Đồ

Tl 11:29-39; Mt 22:1-14

27

+

Chúa Nhật XXI Thường Niên

Is 22:19-23; Rm 11:33-36; Mt 16:13-20

28

Thứ Hai. Thánh Augustinô

St 1:2-5,8-10; Mt 23:13-22

29

Thứ Ba. Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả bị chém đầu

St 2:1-8; Mt 23:23-26