03

+

Chúa Nhật Thứ Nhất Mùa Vọng

Isaia 63,16b-17.19b; 64,3-7; 1 Côrintô 1,3-9. Marcô 13,33-37.

07

Thứ Năm. Thánh Ambrosio.

Isaia 26,1-6. Mátthêu 7,21.24-27

08

Thứ Sáu. ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI. Lễ trọng

Sáng Thế 3,9-15.20; Êphêsô 1,3-6.11-12. Luca 1,26-38.

10

+

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG.

Rôma 11,1-2a.11-12.25-29. Luca 14,1.7-11.

14

Thứ Năm. Thánh Gioan Thánh Giá

Isaia 41,13-20. Mátthêu 11,7b.11-15.

17

+

CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG

61,1-2a.10-11; 1 Thessalônica 5,16-24. Gioan 1,6-8.19-28.

24

+

Sáng: CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG.

2 Samuel 7,1-5.8b-12.14a.16; Rôma 16,25-27. Luca 1,26-38.

Chiều: Lễ Vọng Giáng Sinh

Isaia 62,1-5; CVTông Đồ 13,16-17.22-25. Mátthêu 1,1-25.

25

+

THỨ HAI. CHÚA GIÁNG SINH

*Lễ đêm. Isaia 9,1-6; Titô 2,11-14. Luca 2,1-14.

*Lễ rạng đông. Isaia 62,11-12; Titô 3,4-7. Luca 2,15-20.

*Lễ ban ngày. Isaia 52,7-10; Do Thái 1,1-16. Gioan 1,1-18.

26

+

Thứ Ba. THÁNH STÊPHANÔ, TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI

Công Vụ Tông Đồ 6,8-10; 7,54-60. Mátthêu 10,17-22

27

Thứ Tư. THÁNH GIOAN, TÔNG ĐỒ,

. 1 Gioan 1,1-4. Gioan 20,2-8.

28

Thứ Năm. CÁC THÁNH ANH HÀI

1 Gioan 1,5-2,2. Mátthêu 2,13-18.

31

+

CHÚA NHẬT. LỄ THÁNH GIA THẤT

Huấn Ca 3,2-6.12-14 Côlôssê 3,12-21 .Luca 2,22-40.