01

+

CHÚA NHẬT PHỤC SINH

Công Vụ Tông Ðồ 10,34a.37-43; Côlôssê 3,1-4. Gioan 20,1-9

02

 

Thứ Hai. Tuần Bát Nhật Phục Sinh.

CvTđ 2,14.22-33; 1 Côrintô 15,1-8.11. Luca 24,13-35

08

+

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH.

Chúa Nhật về lòng Thương Xót Chúa

Công Vụ Tông Đồ 4,32-35; 1 Gioan 5,1-6. Gioan 20,19-31.

09

 

Thứ hai. LỄ TRUYỀN TIN. Lễ trọng.

Isaia 7,10-14; Do Thái 10,4-10. Phúc Âm: Luca 1,26-38.

11

 

Thứ tư. Thánh Stanislaô, giám mục tử đạo

Công Vụ Tông Đồ 5,17-26. Phúc Âm: Gioan 3,16-21.

15

+

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH

CvTđ 3,12a.13-15.17-19; 1 Gioan 2,1-5a. Luca 24,35-48

22

+

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH

Ngày thế giới cầu nguyện cho ơn thiên triệu

Công Vụ Tông Đồ 4,8-12; 1 Gioan 3,1-2. Gioan 10,11-18.

25

 

Thứ tư. THÁNH MARCÔ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG

1 Phêrô 5,5b-14. Marcô 16,15-20

29

 

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH.

Công Vụ Tông Đồ 9,26-31; 1 Gioan 3,18-24. Gioan 15,1-8.