03

+

CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN.

Đệ Nhị Luật 5,12-15; 2 Côrintô 4,6-11. Marcô 2,23 – 3,6..

05

 

Thứ ba. THÁNH BÔNIFATIÔ, TÔNG ĐỒ NƯỚC ĐỨC

Công Vụ Tông Đồ 26,19-23. Gioan 15,14-16a.18-20

08

 

Thứ Sáu. Lễ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Ôsê 11,1.3-4.8a.c-9; Êphêsô 3,8-12.14-19. Gioan 19,31-37.

09

 

Thứ Bảy. Lễ TRÁI TIM VÔ NHIỄM ĐỨC MẸ

2 Timôthêô 4,1-8.  Luca 2,41-51.

10

+

CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN.

Sáng Thế 3,9-15; 2 Côrintô 4,13 - 5,1. Marcô 3,20-35.. 

11

 

Thứ Hai. Thánh Barnaba tông đồ.

Công Vụ Tông Đồ 11,21b-26; 13,1-3. Mátthêu 10,6-13.

13

 

Thứ Tư. Thánh Antôn Padua.

1 Vua 18,20-39. Phúc Âm: Mátthêu 5,17-19.  

17

+

CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN.

Êzêchiel 17,22-24; 2 Côrintô 5,6-10. Marcô 4,26-34.    

21

 

Thứ Năm. Thánh Luise Gonzaga

Huấn Ca 48,1-14. Mátthêu 6,7-15.

24

+

CHÚA NHẬT. SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ.

Isaia 49,1-6; Công Vụ Tông Đồ 13,16.22-26. Luca 1,57-66.80.

29

 

Thứ sáu. THÁNH PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ.

Cvtđ 12,1-11; 2 Timôthê 4,6-8.17-18. Mátthêu 16,13-19.