01

+

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN.

Kn 1,13-15; 2,23-24; 2 Kor 8,7.9.13-15. Marcô 5,21-43.

02

 

Thứ Hai. Đức Bà thăm viếng bà thánh Isave

Sôphônia 3,14-18;  Luca 1,39-56.

03

 

Thứ Ba. Thánh Tôma Tông Đồ.

Êphêsô 2,19-22; Gioan 20,24-29.

06

 

Thứ Sáu. Thánh nữ Maria Goretti

Amos 8,4-6.9-12; Mátthêu 9, 9-13.

08

+

CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN.

Ezechiel 1,28b- 2,5; 2 Côrintô 12,7-10; Marcô 6,1b-6.

09

 

Thứ Hai. Thánh Augustino Zhao Rong, linh mục và các bạn

Tử đạo tại Trung Quốc.

Ôsê 12,16.17b-18.21-22; Mátthêu 9,18-26.

11

 

Thứ Tư. Thánh Biển Đức, bổn mạng Âu Châu.

Châm Ngôn 2,1-9; Mátthêu 19,27-29.

13

 

Thứ Sáu. Thánh Heinrich và Kunigunde

Kol 3, 12 – 17; Luca 19, 12 – 26.    

15

+

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN.

Amos 7, 12 – 15; Ephêsô 1, 3 – 14; Marcô 6, 7 – 13.

16

 

Thứ Hai. Kính Đức Mẹ núi Carmêlô

 Isaia 1,10-17; Mátthêu 10,34 – 11,1.

22

+

CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN

Giêrêmia 23,1-6; Êphêsô 2,13-18, Marcô 6,30-34.

23

 

Thứ Hai. Thánh nữ Birgitta Thụy Điển. Bổn mạng Âu Châu

Galata 2,19-20; Gioan 15,1-8.

25

 

Thứ Tư. THÁNH GIACÔBÊ TÔNG ĐỒ.

  2 Côrintô 4,7-15, Mátthêu 20,20-28.

26

 

Thứ Năm. Thánh Gioakim và Anna. Thân Sinh Đức Maria

 Giêrêmia 2,1-3.7-8.12-13; Mátthêu 13,10-17

29

+

CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN

2 Vua 4,42-44; Êphêsô 4,1-6;  Gioan 6,1-15.

31

 

Thứ Ba. Thánh Ignatio Loyola.

Giêrêmia 14,17b-22; Mátthêu 13,36-43.