01

 

Thứ Tư.  Thánh Alphongsô Maria Liguori

Giêrêmia 15,10.16-21. Mátthêu13,44-46..

04

 

Thứ Bảy. Thánh Gioan Maria Vianney, cha sở Họ Ars

Giêrêmia 26,11-16.24. Mátthêu 14,1-12.

05

+

CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN.

Xuất Hành 16,2-4.12-15; Êphêsô 4,17.20-24. Gioan 6,24-35.

06

 

Thứ hai. CHÚA HIỂN DUNG. Lễ kính

2 Phêrô 1,16-19. Marcô 9,2-10.

08

 

Thứ tư. Thánh Đaminh, linh mục,.

Giêrêmia 31,1-7.  Mátthêu 15,21-28.

09

 

Thứ năm. THÁNH TÊRÊSA BÊNÊĐICTA THÁNH GIÁ (Edith Stein), NỮ TU, TỬ ĐẠO BỔN MẠNG CHÂU ÂU.

Esther 4,17k-m.r-t. Gioan 4,19-24..

10

 

Thứ sáu. THÁNH LAURENSÔ, PHÓ TỀ

2 Côrintô 9,6-10. Gioan 12,24-26.

11

 

Thứ bảy. Thánh Clara, trinh nữ, sáng lập dòng

Habacuc 1,12-2,4.  Mátthêu 17,14-20.

12

+

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN.

1 Vua 19,4-8; Êphêsô 4,30-5,2. Gioan 6,41-51,

14

 

Thứ ba. Thánh Maximilianô Maria Kolbê

 Êzêchiel 2,8-3,4. Mátthêu 18,1-5.10.12-14.

15

+

Thứ tư. ĐỨC MẸ LÊN TRỜI. Lễ trọng

Kh 11,19a; 12,1-6a.10ab; 1 Côrintô 15,20-27a. Luca 1,39-56.

19

+

CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN

Châm Ngôn 9,1-6; Êphêsô 5,15-20. Gioan 6,51-58.

20

 

Thứ hai. Thánh Bernarđô, viện phụ, tiến sĩ Hội Thánh.

Êzêchiel 24,15-24. Mátthêu 19,16-22.

22

 

Thứ tư. Đức Maria Trinh Nữ Vương.

 Isaia 9,1-6.  Luca 1,26-38.

24

 

Thứ sáu. THÁNH BARTHÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỒ.

Khải Huyền 21,9b- 14. Gioan 1,45-51.

   

 

   

 

   

 

26

+

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN.

Giôsuê 24,1- 2a.15-17.18b; Êphêsô 5,21-32. Gioan 6,60-69

27

 

Thứ hai. Thánh Mônica, thân mẫu của Thánh Augustinô

2 Thessalônica 1,1-5.11-12. Mátthêu 23,13-22

28

 

Thứ ba. Thánh Augustinô, giám mục thành Hippo

2 Thessalônica 2,1-3a.14-17. Mátthêu 23,23-26.

29

 

Thứ tư. Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết.

2 Thessalônica 3,6- 10.16-18. Marcô 6,17-29