01

 

Thứ Năm. Lễ các thánh Nam Nữ. 

Khải Huyền 7,2-4.9-14; 1 Gioan 3,1-3. Mátthêu 5,1-12a.

02

 

Thứ Sáu. Cầu cho các tín hữu đã qua đời.

2 Macabê 12,43-45; 1 Thessalônica 4,13-18; Gioan 11,17-27..

04

+

CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN

Đệ Nhị Luật 6,2-6; Do Thái 7,23-28. Marcô 12,28b-34.

09

 

Thứ Sáu. Cung Hiến đền thờ Latêranô

1 Côrintô 3,9c-11.16-17. Gioan 2,13-22..

10

 

Thứ Bảy. Thánh Lêô cả, Giáo Hoàng.

Philipphê 4,10-19. Luca 16,9-15.

11

+

CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN

1 Vua 17,10-16; Do Thái 9,24-28. Marcô 12,38-44

12

 

Thứ Hai. Thánh Josaphat, giám mục tử đạo

Titô 1,1-9. Luca 17,1-6..

16

 

Thứ Sáu. Thánh Margarita Tô Cách Lan

2 Gioan 4-9. Luca 17,26-37.

17

 

Thứ Bảy. Thánh Gertruđê, trinh nữ

3 Gioan 5-8.  Luca 18,1-8..

18

+

CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN

Ðaniel 12,1-3; Do Thái 10,11-14.18. Marcô 13,24-32.

19

 

Thứ Hai. Thánh Thánh Êlisabeth Hungari.

Khải Huyền 1,1-4; 2,1-5a. Luca 18,35-43.

21

 

Thứ Tư. Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ.

Dacaria 2,14-17; Mátthêu 12,46-50.

22

 

Thứ Năm. Thánh Cêcilia, trinh nữ, tử đạo.

Khải Huyền 5,1-10.  Luca 19,41-44

24

 

Thứ Bảy.Thánh Anrê Dũng Lạc và các bạn, tử đạo Vietnam

Khải Huyền 11,4-12. Luca 21,27-40

23

+

CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN.

ĐỨC KITÔ VUA VŨ TRỤ

Ðaniel 7,2a.13b-14; Kh.i Huy.n 1,5b-8. Gioan 18,33b-37

30

 

Thứ Sáu. THÁNH ANRÊ, TÔNG ÐÔ.

Rôma 10,9-18. Mátthêu 4,18-22.