01

 

Thứ Bảy.

Với kinh chiều bước sang MÙA VỌNG

Bắt đầu năm Phụng Vụ Mới (2018-2019)

Bài đọc Chúa Nhật và lễ trọng: Năm C

Bài đọc các ngày trong tuần: năm I

02

+

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG

Giêrêmia 33,14-16; 1 Thes 3,12 - 4,2. Luca 21,25-28.34-36.

03

 

Thứ Hai. Thánh Phanxico Xavie,

bổn mạng các xứ truyền giáo

Giêrêmia 2,1-5. Mátthêu 8,5-11.

07

 

Thứ Sáu. Thánh Ambrosio, giám mục thành Milano

Isaia 29,17-24. Mátthêu 9,27-31..

08

 

Thứ Bảy. Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Sáng Thế 3,9-15.20; Êphêsô 1,3-6.11-12. Luca 1,26-38.

09

+

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG

Baruc 5,1-9; Philipphê 1,4-6.8-11. Luca 3,1-6.

14

 

Thứ Sáu. Thánh Gioan Thánh Giá

Isaia 48,17-19. Mátthêu 11,16-19.

16

+

CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG

Sôphônia 3,14-17; Philipphê 4,4-7. Luca 3,10-18.

23

+

CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG

Michêa 5,1-4a; Do Thái 10,5-10. Luca 1,39-45.

24

+

Sáng: Thứ Hai sau Chúa Nhật thứ Tư mùa Vọng

2 Samuel 7,1-5.8b-12.14a.16. Luca 1,67-79

Chiều: Lễ Đêm GIÁNG SINH

Isaia 9,1-6; Titô 2,11-14. Luca 2,1-14.

25

+

Thứ Ba. CHÚA GIÁNG SINH

Lễ Rạng Đông: Isaia 62,11-12; Titô 3,4-7. Luca 2,15-20.

Lễ Ban Ngày: Isaia 52,7-10; Do Thái 1,1-6. Gioan 1,1-18

26

+

Thứ Tư. Thánh Stephano  Tử Đạo tiên khởi

Công Vụ Tông Đồ 6,8-10; 7,54-60. Mátthêu 10,17-22.

27

 

Thứ Năm. Thánh Gioan Tông đồ

1 Gioan 1,1-4. Gioan 20,2-8.

28

 

Thứ Sáu. Các Thánh Anh Hài

1 Gioan 1,5-2,2. Mátthêu 2,13-18.

30

+

CHÚA NHẬT. LỄ THÁNH GIA THẤT

Huấn Ca 3,2-6.12-14 ; Côlôssê 3,12-21, Luca 2,41-52.