01

 

Thứ Ba. Đức Maria Mẹ Thiên Chúa

Ds 6:22-27; Gl 4:4-7; Lc 2:16-21

06

+

CHÚA NHẬT Lễ Hiển Linh

Is 60:1-6; Ep 3:2-3,5-6; Mt 2:1-12.

13

+

CHÚA NHẬT. Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

Is 55:1-11; 1 Ga 5:1-9; Mc 1:7-11

!7

 

Thứ Năm. Thánh Antôn, Abano

Dt 3:7-14; Mc 1:40-45

20

+

Chúa Nhật thứ Hai Mùa Quanh Năm

Is 62:1-5; 1 Cr 12:4-11; Ga 2:1-11

21

 

Thứ Hai. Thánh Agnes

Dt 5:1-10; Mc 2:18-22

24

 

Thứ Năm. Thánh Phanxicô đệ Salê

Dt 7:25; Mc 3:7-12

25

 

Thứ Sáu. Thánh Phaolô, Tông Đồ trở lại

Dt 8:6-13; Mc 3:13-19

26

 

Thứ Bảy. Thánh Timôthêô và Titô

Dt 9:2-3,11-14; Mc 3:20-21

27

+

CHÚA NHẬT thứ Ba Mùa Quanh Năm

Nkm 8:2-4,5-6,8-10; 1 Cr 12:12-14,27; Lc 1:1-4

28

 

Thứ Hai. Thánh Tôma Aquinas

Dt 9:15,24-28; Mc 3:22-30

31

 

Thứ Năm. Thánh Gioan Bosco

Dt 10:19-25; Mc 4:21-25.