03

+

CHÚA NHẬT thứ Tám Mùa Quanh Năm

Huấn Ca 27,4-7; 1 Côrintô 15,54-58. Phúc Âm: Luca 6, 39-45

06

 

Thứ tư. Lễ Tro. Giữ chay và kiêng thịt.

Gioel 2,12-18; 2 Côrintô 5,20-6,2. Mátthêu 6,1-6.16-18.

Bắt đầu Mùa Chay

10

+

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY.

Đệ Nhị Luật 26,4-10; Rôma 10,8-13. Luca 4,1-13.

17

+

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY.

Sáng Thế: 15, 5-12.17-18; Philípphê 3,17-4,1.Luca 9,28b-36.

19

 

Thứ ba. THÁNH GIUSE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA. Lễ trọng. 

2 Samuel 7,4-5a.12-14a.16; Rôma 4,13.16-18.22. Mátthêu 1,16.18-21.24a

24

+

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY.

Xuất Hành 3,1-8a.13-15; 1 Côrintô 10,1-6.10-12. Luca 13,1-9.

25

 

Thứ hai. LỄ TRUYỀN TIN. Lễ trọng.

Isaia 7,10-14; Do Thái 10,4-10. Luca 1,26-38.

31

+

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY.

Giôsuê 5,9a.10-12; 2 Côrintô 5,17-21. Luca 15,1-3.11-32.