07

+

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY

Giêrêmia 43,16-21; Philípphê 3,8-14. Gioan 8, 1-11.

14

+

CHÚA NHẬT LỄ LÁ

Giêrêmia 50,4-7; Philiìpphê 2,6-11. Luca 22,14 – 23,56.

10

+

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY.

Đệ Nhị Luật 26,4-10; Rôma 10,8-13. Luca 4,1-13.

18

 

THỨ NĂM TUẦN THÁNH – LỄ TIỆC LY

Xuất Hành 12,1-8.11-14; 1 Côrintô 11,23-26. Gioan 13,1-15.

19

 

THỨ SÁU TUẦN THÁNH. TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA GIÊSU KITÔ

Isaia 52,13-53,12; Do Thái 4,14-16; 5,7-9.

Bài Thương Khó: Gioan 18,1-19,42.

Hôm nay là ngày ăn chay cho các tín hữu từ 18 đến 60 tuổi (chỉ ăn no một bữa, hai bữa ăn ít) và kiêng thịt cho các tín hữu từ 14 tuổi trở lên.

20

 

THỨ BẢY TUẦN THÁNH.

21

+

CHÚA NHẬT PHỤC SINH.

Lễ Vọng Phục Sinh: Rôma 6,3-11. Luca 24,1-12.

Lễ ban ngày: CVTĐ 10,34a.37-43; Côlôssê 3,1-4 Luca 24,1-12.

22

 

THỨ HAI PHỤC SINH

CVTĐ 2,14.22-33; 1 Côrintô 15,1-8.11. Luca 24,13-35.

28

+

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH

Chúa Nhật Áo Trắng

Chúa Nhật về Lòng Thương Xót Chúa

CVTĐ 5,12-16; Khải Huyền 1,9-11a.12-13.17-19. Gn 20,19-31

29

 

THỨ HAI. Thánh Catarina Siêna, nữ tu,

Tiến sĩ Hội Thánh, Bổn mạng các nước âu châu

1 Gioan 1,5-2,2. Mátthêu 11,25-30.