01

+

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN

Huấn Ca 3,17-18.20.28-29. Do Thái 12,18-24a. Luca 14, 1.7-14

03

 

Thứ ba. Thánh Grêgôriô Cả,

1 Thessalônica 5,1-6.9-11. Luca 4,31-37...

08

+

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN

Khôn Ngoan 9, 13-19; Philêmôn 9b-10.12-17. Luca 14, 25-33

13

 

Thứ sáu. Thánh Gioan Kim Khẩu.

1 Timôthêô 1,1-2.12-14. Luca 6,39-42.

14

 

Thứ bảy. SUY TÔN THÁNH GIÁ.

Philipphê 2,6-11. Gioan 3,13-17..

15

+

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN

Xuất Hành 32, 7-11.13-14; 1 Timôthêô 1, 12-17. Luca 15, 1-32.

16

 

Thứ hai. Thánh Cornêliô, và thánh Cyprianô.

1 Timôthêô 2,1-8. Luca 7,1-10.

20

 

Thứ sáu. Thánh Anrê Kim Taegon, linh mục và thánh Phaolô Chong Hasang và các bạn, tử đạo tại Hàn Quốc].

Timôthêô 6,3b-12. Luca 8,1-3..

21

 

Thứ bảy. THÁNH MÁTTHÊU, TÔNG ĐỒ,

Êphêsô 4,1-7.11-13. Mátthêu 9,9-13.

22

+

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN.

Amos 8,4-7; 1 Timôthêô 2,1-8. Luca 16, 1-13..

23

 

Thứ hai. Thánh Piô Pietrelcina (Cha Piô)

Esđra 1,1-6. Luca 8,16-18..

26

 

THỨ NĂM. thánh Phaolô VI, giáo hoàng

Aggêô 1,1-8. Luca 9,7-9.

27

 

Thứ sáu. Thánh Vinh Sơn Phaolô.

Aggêô 1,15b - 2, 9. Luca 9,18-22..

28

 

Thứ Bảy. thánh Laurensô Ruiz và các bạn, tử đạo tại Nagasaki

Zacharia 2,5-9.14-15a. Luca 9,43b-45.

29

+

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN

Amos 6,1a.4-7; 1 Timôthêô 6,11-16. Luca 16, 19-31..

30

 

Thứ hai. Thánh Giêrônimô, linh mục

Zacharia 8,1-8. Luca 9, 46-50