Tĩnh Tâm Tuần Thánh

Flörsheim Gründonnerstag 28.03.2024

Flörsheim Karfreitag 29.03.2024

Flörsheim Karsamstag 30.03.2024

Nhà thờ St. Gallus

Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim

Nhà thờ St. Gallus

Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim

Nhà thờ St. Gallus

Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim

16g00 Giải tội + Giảng Thuyết

17g00 Thánh lễ có nghi thức rửa chân

17g00 Giải Tội + Giảng Thuyết

18g00 Suy tôn thánh giá

16g00 Giảng thuyết

17g00 Giải tội

18g00 Thánh lễ Phục sinh + Rửa tôi người lớn

01

 

Thứ Hai. Thánh An-phong-sô Ma-ri-a Li-gô-ri

Gr 28,1-17; Mt 14,13-21.

04

 

Thứ Năm.  Thánh Gio-an Ma-ri-a Vi-a-nê, Linh mục

Gr 31,31-34; Mt 16,13-23.

05

 

Thứ Sáu. Cung hiến vương cung thánh đường Đức Ma-ri-a tại Roma

Nk 2,1.3;3,1-3.6-7; Mt 16,24-28

06

 

Thứ Bảy. CHÚA HIỂN DUNG

Đn 7,9-10.13-14; (hoặc 2 Pr 1,16-19); Lc 9,28b-36

07

 

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN

Kn 18,6-9; Dt 11,1-2.8-12; Lc 12,32-48

08

 

Thứ Hai. Thánh Đa-minh, Linh mục

Ed 1,2-5.24-28c; Mt 17,22-27

09

 

Thứ Ba. Thánh Têrêxa Benedikta Thánh Giá (Edith Stein)

Bổn Mạng Châu Âu

Ed 2,8-3,4; Mt 18,1-5.10.12-14.

10

 

Thứ Tư.  THÁNH LÔ-REN-XÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO

2 Cr 9,6-10; Ga 12,24-26

11

 

Thứ Năm. Thánh Klara thành Assisi

Ed 12,1-12; Mt 18,21-19,1

12

 

Thứ Sáu. Thánh Johanna Franziska von Chantal

 Ed 16,59-63; Mt 19,3-12

14

+     

Sáng: CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN

Gr 38,4-6.8-10; Dt 12,1-4; Lc 12,49-53.

Chiều: Lễ Vọng RẤT THÁNH TRINH NỮ MA-RI-A HỒN XÁC LÊN TRỜI, lễ trọng

1 Sb 15,3-4.15-16;16,1-2; 1 Cr 15,54b-57; Lc 11,27-28

15       

 

Thứ Hai. RẤT THÁNH TRINH NỮ MA-RI-A HỒN XÁC LÊN TRỜI

Kh 11,19a;12,1-6a.10ab; 1 Cr 15,20-27; Lc 1,39-56

16   

    

Thứ Ba. Thánh Stê-pha-nô Hungary

Ed 28,1-10; Mt 19,23-30

20

 

Thứ Bảy. Thánh Bê-na-đô, viện phụ,

Ed 43,1-7a; Mt 23,1-12..

21

+

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN

Is 66,18-21; Dt 12,5-7.11-13; Lc 13,22-30

22

 

Thứ Hai. Đức Trinh nữ Ma-ri-a Nữ vương

Is 9,1-6; Lc 1,26-38.

23

 

Thứ Ba. Thánh Rôsa Lima, Trinh nữ

2 Tx 2,1-3a.14-17; Mt 23,23-26

24

 

Thứ Tư. THÁNH BA-TÔ-LÔ-MÊ-Ô, TÔNG ĐỒ

Kh 21,9b-14; Ga 1,45-51

27

 

Thứ Bảy. Thánh nữ Mô-ni-ca

1 Cr 1,26-31; Mt 25,14-30.

28

+

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN

Hc 3,17-18.20.28-29; Dt 12,18-19.22-24a; Lc 14,1.7-14

29

 

Thứ Hai. Thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta chịu trảm quyết

Gr 1,17-19; Mc 6,17-29

 

 

 

Xin  lưu ý :

Trước thánh lễ 1 giờ đồng hồ có giải tội.

Vì tình hình bệnh dịch mỗi nơi mỗi khác, nên cha tuyên úy cần sự cộng tác của các ban đại diện mỗi cộng đoàn. Xin các BĐD chịu khó theo dõi tình hình địa phương và thông tin cho cha.

Haltingen

ngày 02.07.2022 nhà thờ St. Maria,

Markgräflerstr.3, 79576 Weil am Rhein

16g00  Giải Tội

17g00  Thánh Lễ

 

Karlsruhe

 

14g30 ngày 03.07.2022 Kirche St. Judas Thaddeus

Bärenweg 42,  76149 Karlsruhe-Neureut

 

Freiburg

ngày 10.07.2022 nhà thờ St. Andreas,

Sulzburgerstr. 19; 79114 Freiburg

11g00 Thánh Lễ chung với cộng đoàn Đức

 

Frankfurt

ngày 17.07.2022 nhà thờ St. Anna,

Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen

14g00 Thánh Lễ.

 

Pforzheim

14g30 ngày 24.07.2022 nhà thờ St. Elisabeth

Wurmbergerstrasse 80, 75175 Pforzheim

 

Sigmaringen

12g00  ngày 11.09.2022  nhà thờ St. Peter und Paul, Römerstr.2, 72488 Sigmaringen

 

Frankfurt

14g30 ngày 17.07.2022 nhà thờ St. Anna,

Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen

Linh mục khách dâng thánh lễ

 

Mannheim

15g00 ngày 18.09.2022 nhà thờ Guter Hirte,

Memeler St. 38, 68307 Mannheim-Schönau

Cha Tuyên úy dâng thánh lễ

 

Pforzheim

14g30 ngày 24.07.2022 nhà thờ St. Elisabeth

Wurmbergerstrasse 80, 75175 Pforzheim