03

+

CHÚA NHẬT thứ Tám Mùa Quanh Năm

Huấn Ca 27,4-7; 1 Côrintô 15,54-58. Phúc Âm: Luca 6, 39-45

06

 

Thứ tư. Lễ Tro. Giữ chay và kiêng thịt.

Gioel 2,12-18; 2 Côrintô 5,20-6,2. Mátthêu 6,1-6.16-18.

Bắt đầu Mùa Chay

10

+

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY.

Đệ Nhị Luật 26,4-10; Rôma 10,8-13. Luca 4,1-13.

17

+

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY.

Sáng Thế: 15, 5-12.17-18; Philípphê 3,17-4,1.Luca 9,28b-36.

19

 

Thứ ba. THÁNH GIUSE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA. Lễ trọng. 

2 Samuel 7,4-5a.12-14a.16; Rôma 4,13.16-18.22. Mátthêu 1,16.18-21.24a

24

+

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY.

Xuất Hành 3,1-8a.13-15; 1 Côrintô 10,1-6.10-12. Luca 13,1-9.

25

 

Thứ hai. LỄ TRUYỀN TIN. Lễ trọng.

Isaia 7,10-14; Do Thái 10,4-10. Luca 1,26-38.

31

+

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY.

Giôsuê 5,9a.10-12; 2 Côrintô 5,17-21. Luca 15,1-3.11-32.

01

 

Thứ Ba. Đức Maria Mẹ Thiên Chúa

Ds 6:22-27; Gl 4:4-7; Lc 2:16-21

06

+

CHÚA NHẬT Lễ Hiển Linh

Is 60:1-6; Ep 3:2-3,5-6; Mt 2:1-12.

13

+

CHÚA NHẬT. Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

Is 55:1-11; 1 Ga 5:1-9; Mc 1:7-11

!7

 

Thứ Năm. Thánh Antôn, Abano

Dt 3:7-14; Mc 1:40-45

20

+

Chúa Nhật thứ Hai Mùa Quanh Năm

Is 62:1-5; 1 Cr 12:4-11; Ga 2:1-11

21

 

Thứ Hai. Thánh Agnes

Dt 5:1-10; Mc 2:18-22

24

 

Thứ Năm. Thánh Phanxicô đệ Salê

Dt 7:25; Mc 3:7-12

25

 

Thứ Sáu. Thánh Phaolô, Tông Đồ trở lại

Dt 8:6-13; Mc 3:13-19

26

 

Thứ Bảy. Thánh Timôthêô và Titô

Dt 9:2-3,11-14; Mc 3:20-21

27

+

CHÚA NHẬT thứ Ba Mùa Quanh Năm

Nkm 8:2-4,5-6,8-10; 1 Cr 12:12-14,27; Lc 1:1-4

28

 

Thứ Hai. Thánh Tôma Aquinas

Dt 9:15,24-28; Mc 3:22-30

31

 

Thứ Năm. Thánh Gioan Bosco

Dt 10:19-25; Mc 4:21-25.

01

 

Thứ Bảy.

Với kinh chiều bước sang MÙA VỌNG

Bắt đầu năm Phụng Vụ Mới (2018-2019)

Bài đọc Chúa Nhật và lễ trọng: Năm C

Bài đọc các ngày trong tuần: năm I

02

+

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG

Giêrêmia 33,14-16; 1 Thes 3,12 - 4,2. Luca 21,25-28.34-36.

03

 

Thứ Hai. Thánh Phanxico Xavie,

bổn mạng các xứ truyền giáo

Giêrêmia 2,1-5. Mátthêu 8,5-11.

07

 

Thứ Sáu. Thánh Ambrosio, giám mục thành Milano

Isaia 29,17-24. Mátthêu 9,27-31..

08

 

Thứ Bảy. Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Sáng Thế 3,9-15.20; Êphêsô 1,3-6.11-12. Luca 1,26-38.

09

+

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG

Baruc 5,1-9; Philipphê 1,4-6.8-11. Luca 3,1-6.

14

 

Thứ Sáu. Thánh Gioan Thánh Giá

Isaia 48,17-19. Mátthêu 11,16-19.

16

+

CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG

Sôphônia 3,14-17; Philipphê 4,4-7. Luca 3,10-18.

23

+

CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG

Michêa 5,1-4a; Do Thái 10,5-10. Luca 1,39-45.

24

+

Sáng: Thứ Hai sau Chúa Nhật thứ Tư mùa Vọng

2 Samuel 7,1-5.8b-12.14a.16. Luca 1,67-79

Chiều: Lễ Đêm GIÁNG SINH

Isaia 9,1-6; Titô 2,11-14. Luca 2,1-14.

25

+

Thứ Ba. CHÚA GIÁNG SINH

Lễ Rạng Đông: Isaia 62,11-12; Titô 3,4-7. Luca 2,15-20.

Lễ Ban Ngày: Isaia 52,7-10; Do Thái 1,1-6. Gioan 1,1-18

26

+

Thứ Tư. Thánh Stephano  Tử Đạo tiên khởi

Công Vụ Tông Đồ 6,8-10; 7,54-60. Mátthêu 10,17-22.

27

 

Thứ Năm. Thánh Gioan Tông đồ

1 Gioan 1,1-4. Gioan 20,2-8.

28

 

Thứ Sáu. Các Thánh Anh Hài

1 Gioan 1,5-2,2. Mátthêu 2,13-18.

30

+

CHÚA NHẬT. LỄ THÁNH GIA THẤT

Huấn Ca 3,2-6.12-14 ; Côlôssê 3,12-21, Luca 2,41-52.

01

 

Thứ Năm. Lễ các thánh Nam Nữ. 

Khải Huyền 7,2-4.9-14; 1 Gioan 3,1-3. Mátthêu 5,1-12a.

02

 

Thứ Sáu. Cầu cho các tín hữu đã qua đời.

2 Macabê 12,43-45; 1 Thessalônica 4,13-18; Gioan 11,17-27..

04

+

CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN

Đệ Nhị Luật 6,2-6; Do Thái 7,23-28. Marcô 12,28b-34.

09

 

Thứ Sáu. Cung Hiến đền thờ Latêranô

1 Côrintô 3,9c-11.16-17. Gioan 2,13-22..

10

 

Thứ Bảy. Thánh Lêô cả, Giáo Hoàng.

Philipphê 4,10-19. Luca 16,9-15.

11

+

CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN

1 Vua 17,10-16; Do Thái 9,24-28. Marcô 12,38-44

12

 

Thứ Hai. Thánh Josaphat, giám mục tử đạo

Titô 1,1-9. Luca 17,1-6..

16

 

Thứ Sáu. Thánh Margarita Tô Cách Lan

2 Gioan 4-9. Luca 17,26-37.

17

 

Thứ Bảy. Thánh Gertruđê, trinh nữ

3 Gioan 5-8.  Luca 18,1-8..

18

+

CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN

Ðaniel 12,1-3; Do Thái 10,11-14.18. Marcô 13,24-32.

19

 

Thứ Hai. Thánh Thánh Êlisabeth Hungari.

Khải Huyền 1,1-4; 2,1-5a. Luca 18,35-43.

21

 

Thứ Tư. Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ.

Dacaria 2,14-17; Mátthêu 12,46-50.

22

 

Thứ Năm. Thánh Cêcilia, trinh nữ, tử đạo.

Khải Huyền 5,1-10.  Luca 19,41-44

24

 

Thứ Bảy.Thánh Anrê Dũng Lạc và các bạn, tử đạo Vietnam

Khải Huyền 11,4-12. Luca 21,27-40

23

+

CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN.

ĐỨC KITÔ VUA VŨ TRỤ

Ðaniel 7,2a.13b-14; Kh.i Huy.n 1,5b-8. Gioan 18,33b-37

30

 

Thứ Sáu. THÁNH ANRÊ, TÔNG ÐÔ.

Rôma 10,9-18. Mátthêu 4,18-22.

02

+

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN.

Ðệ Nhị Luật 4,1-2.6-8; Giacôbê 1,17-18.21b-22.27. Marcô 7,1-8.14-15.21-23.

03

 

Thứ hai. Thánh Gregorio cả.

1 Côrintô 2,1-5. Luca 4,16-30

08

 

Thứ Bảy. Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria.

Rôma 8,28-30). Mátthêu 1,1-16.18-23

09

+

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN

Isaia 35,4-7a; Giacôbê 2,1-5. Marcô 7,31-37.

12

 

Thứ tư. Kính Thánh Danh Maria.

Isaia 61,9-11. Luca 1,26-38.

13

 

Thứ năm. Thánh Gioan Kim Khẩu

1 Côrintô 8,1b-7.11-13. Luca 6,27-38.

14

 

Thứ sáu. LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ

Philipphê 2,6-11. Gioan 3,13-17..

15

 

Thứ Bảy. Lễ Đức Mẹ Sầu Bi

Do Thái 5,7-9. Gioan 19,25-27

16

+

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN.

1 Vua 19,4-8; Êphêsô 4,30-5,2. Gioan 6,41-51,

17

 

Thứ Hai. Thánh Hildegart von Bingen

1 Côrintô 11,17-26.33. Luca 7,1-10

19

 

Thứ sáu. Thánh Januario. Tử đạo

Côrintô 12,31 – 13,13. Luca 7,31-35.

20

 

Thứ năm. Thánh Andre Kim Tageon và các tử đạo Hàn Quốc.

1 Côrintô 15,1-11. Luca 7,36-50.

21

 

Thứ sáu. Thánh Matthêu, tông đồ thánh sử.

Êphêsô 4,1-7.11-13. Mátthêu 9,9-13.

23

+

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN

Châm Ngôn 9,1-6; Êphêsô 5,15-20. Gioan 6,51-58.

25

 

Thứ ba. Thánh Niklaus von Flüe

Roma 14, 17-19; Mátthêu 19,27-29

27

 

Thứ năm. Thánh Vinh Sơn Phaolô, linh mục lập dòng.

Êzêchiel 24,15-24. Mátthêu 19,16-22.

28

 

Thứ sáu. Thánh Lioba. Viện Mẫu

Khôn ngoan  7,7 – 8,1. Gioan 15,5.8-12

29

 

Thứ bảy. Lễ kính các tổng lãnh thiên thần Micael, Gabriel và Rafael

 Isaia 9,1-6.  Luca 1,26-38.

30

+

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN.

Giôsuê 24,1- 2a.15-17.18b; Êphêsô 5,21-32. Gioan 6,60-69