DucMeLavangLạy Mẹ Maria Vô Nhiễm, uy quyền trong Giáo hội

Mẹ là Đấng bảo vệ quyền thế và cao sang,

Mẹ là Đấng Phù Hộ đắc lực cho Giáo hội.

Mẹ oai hùng như đạo binh dàn trận,

một mình Mẹ đủ tiêu diệt hết các bè rối trên dương gian.

Trong lúc nguy nan, trong cơn phấn đấu, trong giờ cơ cực,

xin Mẹ bảo vệ chúng con khỏi tay thù địch

và đến giờ lâm chung,

xin đón nhận chúng con vào nơi hạnh phúc trường cửu. Amen!

Đức Mẹ Phù hộ các giáo hữu!

Cầu cho chúng con!

(xin anh chị em trong cộng đoàn đọc mỗi ngày theo tinh thần kết thân với nhà Mẹ La Vang - Fatima)