01

+

CHÚA NHẬT. THÁNH MA-RI-A, MẸ THIÊN CHÚA

Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21.

03

 

Thứ Ba. Kính Danh rất thánh Chúa Giê-su

1 Ga 2,29–3,6; Ga 1,29-34.

06

 

Thứ Sáu. LỄ HIỂN LINH

Is 60,1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12.

08

+

CHÚA NHẬT. CHÚA GIÊ-SU CHỊU PHÉP RỬA

Is 42,1-4.6-7; Cv 10,34-38; Mt 3,13-17.

15

+

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN

Is 49,3.5-6; 1 Cr 1,1-3; Ga 1,29-34

17

 

Thứ Ba. Thánh An-tôn, viện phụ

Is 45,6b-8.18.21b-25; Lc 7,19-23.

20

 

Thứ Sáu. Thánh Fabiano / Sebastiano

Dt 8,6-13; Mc 3,13-19.

21

 

Thứ Bảy. Thánh A-nê, Trinh nữ, Tử đạo

Dt 9,2-3.11-14; Mc 3,20-21.

Kết thúc năm Âm Lịch Nhâm Dần

22

+

CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN

Is 8,23b-9,3; 1 Cr 1,10-13.17; Mt 4,12-23

Tết Nguyên Đán Quý Mão

24

 

Thứ Ba. Thánh Phanxicô Salesio

Dt 10, 1-10; Mc 3, 31-35

25

 

Thứ Tư. THÁNH PHAO-LÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI

Cv 9,1-22; Mc 16,15-18.

26

 

Thứ Năm. Thánh Ti-mô-thê-ô và Thánh Ti-tô

Tt 1,1-5; Lc 10,1-9.

28

 

Thứ Bảy. Thánh Tô-ma A-qui-nô

Dt 11,1-2.8-19; Mc 4,35-41

29

 

CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN.

Xp 2,3;3.12-13; 1 Cr 1,26-31; Mt 5,1-12a

31

 

Thứ Ba. Thánh Gioan Bosco.

Dt 12,1-4; Mc 5,21-43.