01

 

Thứ Bảy. Thánh Giuse Thợ .

St 1,26-2,3 ; Mt 13,54-58

02

+

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH

Cv 9,26-31; 1 Ga 3,18-24; Ga 15,1-8.

03

 

Thứ Hai. THÁNH PHI-LÍP-PHÊ VÀ THÁNH GIA-CÔ-BÊ.

1 Cr 15,1-8; Ga 14,6-14

09

+

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH.  

Cv 10,25-26.34-35.44-48; 1 Ga 4,7-10; Ga 15,9-17

12

 

Thứ Tư. Thánh Nereus und Achilleus. Thánh Pankratius.  Kh. 7,9-17; Mt 10,17-22.

Ban chiều: Vọng lễ Chúa Giêsu lên trời.

13

+

THỨ NĂM. CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI

Cv 1,1-11; Ep 1,17-23; Mc 16,15-20

Khởi đầu Tuần chín ngày kính Đức Chúa Thánh Thần. Mỗi ngày sẽ đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng và một kinh Sáng Danh; kinh Tin Kính, và kinh Chúa Thánh Thần.

16

+

CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH.

Cv 1,15-17.20a.20c-26; 1 Ga 4,11-16; Ga 17,11b-19.

20

 

Thứ Năm. Thánh Bernhardin von Siena

Cv 22,30;23,6-11; Ga 17,20-26

23

+

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG.  

Cv 2,1-11; 1 Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20,19-23

24

+

Thứ Hai. Đức Ma-ri-a, Mẹ Hội Thánh.

Cv 1,12-14; Ga 19,25-34

26

 

Thứ Tư. Thánh Phi-lip Nê-ri

Hc 36,1.4-5a.10-17; Mc 10,32-45

29

 

Thứ Bảy. Thánh Phao-lô VI, Giáo hoàng.

Hc 51,12-20; Mc 11,27-33

30

 

CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN. LỄ CHÚA BA NGÔI

Đnl 4,32-34.39-40; Rm 8,14-17; Mt 28,16-20