01

 

Thứ Ba Thường Niên

1 Cr 2:10-16; Lc 4:31-37.

02

 

Thứ Tư Thường Niên

1 Cr 3:1-9; Lc 4:38-44

03

 

Thứ Năm. Thánh Grêgôriô Cả

1 Cr 3:18-23; Tv 24:1-2,3-4,5-6; Lc 5:1-11.

06

+

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN

Ed 33:7-9; Rm 13:8-10; Mt 18:15-20

08

 

Thứ Ba. Sinh Nhật Đức Mẹ.

1 Cr 6:1-11; Lc 6:12-19

09

 

Thứ Tư. Thánh Phêrô Claver,

1 Cr 7:25-31; Lc 6:20-26.

13

+

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN

Hc 27:30-28; Rm 14:7-9; Mt 18:21-35

14

 

Thứ Hai. Tôn Vinh Thánh Giá.

1 Cr 11:17-26,33; Lc 7:1-10

15

 

Thứ Ba. Đức Mẹ Sầu Bi

1 Cr 12:12-14,27-31; Lc 7:11-17

16

 

Thứ Tư. Thánh Cornelius

1 Cr 12:31-13,33; Lc 7:31-35

17

 

Thứ Năm. Thánh Hildegard von Bingen

1 Cr 15, 1-11 ; Lk 7, 36-50

20

+

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN

Is 55:6-9; Pl 1:20-24,27; Mt 20:1-16.

23

 

Thứ Tư. Thánh Padre Pio

Cn 30,5-9; Lk 9,1-6

27

+

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN

Ed 18:25-28; Pl 2:1-5; Mt 21:28-32

29

 

Thứ Ba. Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabriel, và Raphael

G 3:1-3,11-17,20-23; Lc 9:51-56

30

 

Thứ Tư. Thánh Giêrômiô

G 9:1-12,14-16; Lc 9:57-62