02

 

Thứ Ba.  DÂNG CHÚA TRONG ĐỀN THỜ, lễ kính

Dt 2,14-18; Lc 2,22-40

05

 

Thứ Sáu. Thánh A-ga-ta, Trinh nữ, Tử đạo

Dt 13,1-8; Mc 6,14-29

06

 

Thứ Bảy. Thánh Phao-lô Mi-ki và các bạn, Nhật Bản

Dt 13,15-17.20-21; Mc 6,30-34

07

+

CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN

G 7,1-4.6-7; 1 Cr 9,16-19.22-23; Mc 1,29-39.

10

 

Thứ Tư. Thánh nữ Scholastica.

St 2,4b-9.15-17; Mc 7,14-23

11

 

Thứ Năm. Đức Mẹ Lộ Đức

St 2,18-25; Mc 7,24-30

Chiều: Thánh lễ tất niên âm lịch:

Is 63,7-9; 1 Cr 1,3-9; Lc 1,39-55

12

 

THỨ SÁU. TẾT NGUYÊN ĐÁN – TÂN SỬU

St 1,14-18; Pl 4,4-8; Mt 6,25-34

13

 

THỨ BẢY. Ngày Mồng Hai Tết: Kính nhớ Tổ Tiên

Hc 44,1.10-15; Ep 6,1-4.18-23; Mt 15,1-6

14

+

CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN

Mồng Ba Tết: Xin Chúa Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm

Lv 13,1-2.44-46; 1 Cr 10,31-11,1; Mc 1,40-45

17

 

Thứ Tư. LỄ TRO.

Ăn chay kiêng thịt

Ge 2,12-18; 2Cr 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18

21

+

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY  

St 9,8-15; 1 Pr 3,18-22; Mc 1,12-15

22

 

Thứ Hai. LỄ LẬP TÔNG TÒA THÁNH PHÊ-RÔ

1 Pr 5,1-4; Mt 16,13-19.

24

 

Thứ Tư. Thánh Matthias Tông Đồ (lịch Giáo Hội Đức)

Cvtd 1,15-17.20-26. Jn 15,9-17

28

+

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY

St 22,1-2.9a.10-13.15-18; Rm 8,31b-34; Mc 9,2-10