03

 

Thứ Bảy. Thánh Grê-gô-ri-ô Cả

1 Cr 4,6b-15; Lc 6,1-5.

04

+

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN

1 Cor 6,13-30; Gn 12, 24-26

08

 

Thứ Năm. SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MA-RI-A,

Rm 8,28-30; Mt 1,1-16.18-23

11

+

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN.

Xh 32,7-11.13-14; 1 Tm 1,12-17; Lc 15,1-32.

14

 

Thứ Tư. SUY TÔN THÁNH GIÁ, lễ kính

Pl 2,6-11; Ga 3,13-17

15

 

Thứ Năm.  Đức Mẹ Sầu Bi

Dt 5,7-9; Ga 19,25-27

17

 

Thứ Bảy. Thánh nữ Hildegart von Bingen

1 Cr 15,35-37.42-49; Lc 8,4-15.

18

+

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN

 Am 8,4-7; 1 Tm 2,1-8; Lc 16,1-13

19

 

Thứ Hai. Januarius, Giám mục, Tử đạo

Cn 3,27-34; Lc 8,16-18.

20

 

Thứ Ba. Thánh An-rê Kim Te-gon, Phao-lô Chong Ha-sang và các bạn Tử đạo tại Triều Tiên

Cn 21,1-6.10-13; Lc 8,19-21

21

 

Thứ Tư. THÁNH MÁT-THÊU, TÔNG ĐỒ

Ep 4,1-7.11-13; Mt 9,9-13

23

 

Thứ Sáu. Thánh Piô Năm dấu

Gv 3,1-11; Lc 9,18-22

26

+

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN

Am 6,1a.4-7; 1 Tm 6,11-16; Lc 16,19-31.

29

 

Thứ Năm. TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MI-CA-EN, GAP-RI-EN VÀ RA-PHA-EN,

Kh 12,7-12a; Ga 1,47-51

30

 

Thứ Sáu. Thánh Giê-rô-ni-mô

G 38,1.12-21;40,3-5; Lc 10,13-16