01

 

Thứ Ba. Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu

Zacharia 8,20-23. Luca 9,51-56.

02

 

Thứ Tư. Thiên Thần Bản Mệnh

Xuất Hành 23,20-23a. Mátthêu 18,1-5.10.

04

 

Thứ Sáu. Thánh Phanxico Assisi  

Galata 6,14-18; Mátthêu 11,25-30

06

+

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN

Habacuc 1, 2-3; 2, 2-4; 2 Timôthêô 1,6-8.13-14. Luca 17,5-10..

07

 

Thứ Hai. Đức Mẹ Mân Côi

Giôna 1,1-2,1.11. Luca 10,25-37

11

 

Thứ Sáu. Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII

Gioel 1,13-15; 2,1-2. Luca 11,14-26.

13

+

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN

2 Vua 5,14-17; 2 Timôthêô 2,8-13. Luca 17,11-19.

15

 

Thứ Ba. Thánh Têrêsa Avila. Tiến Sĩ Hội Thánh

Rôma 1,16-25.  Luca 11,37-41

16

 

Thứ Tư. Thánh Margarita Maria Alacoque,

Rôma 2,1-11. Luca 11,42-46..

17

 

Thứ Năm. Thánh Ignatio Antiokia

Rôma 3,21-30a. Luca 11,47-54..

18

 

Thứ Sáu. Thánh Luca, Thánh Sử

2 Timôthêô 4,10-17b.  Luca 10,1-9

20

+

CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN

Xuất Hành 17,8-13 ; 2 Timôthêô 3,14 - 4,2. Luca 18,1-8.

(Theo lịch chung Hội Thánh: Chúa Nhật Truyền Giáo)..

22

 

Thứ Ba. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.

Rôma 5,12.15b.17-19.20b-21. Luca 12,35-38

27

+

CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN

Hc 35,15b-17.20-22; 2 Timôthêô 4,6-8.16-18. Lc 18,9-14.

(Tại Đức: Chúa Nhật Truyền Giáo)

28

 

Thứ Hai. Thánh Simon và thánh Giuđa

Êphêsô 2,19-22. Luca 6,12-19...

31

 

Thứ Năm. Thánh Wolfgang , giám mục

Rôma 8,31b-39. Luca 13,31-35