Kinh Hãy Nhớ (Latinh: Memorare, nghĩa là "nhớ") là một kinh nguyện Đức Mẹ của Công giáo. Nhiều người cho rằng, thánh Bernard de Clairvaux (1090-1153) là tác giả kinh này:                         

   Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ

xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ

xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời.

 

Nhân vì sự ấy, con hết lòng trông cậy than van

chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ

là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh,

xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi.

Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu thế,

xin chớ bỏ lời con kêu xin,

một dủ lòng thương và nhậm lời con cùng. Amen.