Jugendtreff in Nothgottes (August 2014)

 

Đề tài 1:

  -  Tôi là ai và ai là bạn tôi. 

Đề tài 2:

  -  Thử nghiệm Linh Đạo trong Hiệp Khí Đạo và Thái Cực Quyền (do một Võ Sư công giáo nổi tiếng hướng dẫn)

Tĩnh tâm giới trẻ 08.2014 tại Nothgottes