04

+

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY.

Xuất Hành 20,1-3.7-8.12-17; 1 Côrintô 1,22-25. Gioan 2,13-25..

07

 

Thứ Tư. Thánh Phêlixita và Perpetua

Đệ Nhị Luật 4,1.5-9. Mátthêu 5, 17-19.

08

 

Thứ Năm. thánh Gioan Thiên Chúa,

Giêrêmia 7,23-28.  Luca 11,14-23.

11

+

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY

2 Biên Niên Sử 36,14-16.19-23; Êphêsô 2,4-10. Gioan 3,14-21.

18

+

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY

Bài đọc Giêrêmia 31,31-34; Do Thái 5,7-9. Gioan 12,20-33..

19

 

Thứ hai. THÁNH GIUSE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA

2 S 7,4-5a.12-14a.16; Rm 4,13.16-18.22. Mátthêu 1,16-24a

25

+

CHÚA NHẬT LỄ LÁ.

Isaia 50,4-7; Philipphê 2,6-11. Marcô 14,1-15,47.

29

 

THỨ NĂM TUẦN THÁNH

Xuất Hành 12,1-8.11-14; 1 Côrintô 11,23-26. Gioan 13,1-15.

30

 

THỨ SÁU TUẦN THÁNH

Isaia 52,13-53,12; DoThái 4,14-16; 5,7-9. Gioan 18,1-19,42

31

 

THỨ BẢY TUẦN THÁNH

Sáng Thế 22,1-2.9-13.15-18; Rôma 8,31b-34; Marcô 9,2-1026