05 

   

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

Cv 2,1-11; 1 Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20,19-23.

06

 

Thứ Hai.  Đức Ma-ri-a, Mẹ Hội Thánh

Cv 1,12-14); Ga 19,25-34

11

 

Thứ Bảy. Thánh Barnabas tông đồ

Cv 11,21b-26;13,1-3; Mt 10,7-13

12

 

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI 

Cn 8,22-31; Rm 5,1-5; Ga 16,12-15

13

 

Thứ Hai.  Thánh Antôn thành Padua

1 V 21,1-16; Mt 5,38-42.

16

 

Thứ Năm. LỄ MÌNH VÀ MÁU CHÚA KI-TÔ

St 14,18-20; 1 Cr 11,23-26; Lc 9,11b-17

19

+

CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN

Dac 12, 10-11;13,1; Gal 3,26-29; Lc, 9,18-24

21

 

Thứ Ba.  Thánh Alouis Gonzaga

2 V 19,9b-11.14-21.31-35a.36; Mt 7,6.12-14.

23

 

Thứ Năm. SINH NHẬT THÁNH GIO-AN BAO-TI-XI-TA

Is 49,1-6; Cv 13,22-26; Lc 1,57-66.80.

24

 

Thứ Sáu. TRÁI TIM CỰC THÁNH CHÚA GIÊ-SU

 Ed 34,11-16; Rm 5,5b-11; Lc 15,3-7

25

 

Thứ Bày. Lễ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ Ma-ri-a

Is 61,9-11; Lc 2,41-51.

26

+

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN

1 V 19,16b.19-21; Gl 5,1.13-18; Lc 9,51-62

28

 

Thứ Ba. Thánh I-rê-nê, Giám mục

Am 3,1-8;4,11-12; Mt 8,23-27

29

 

Thứ Tư. THÁNH PHÊ-RÔ VÀ THÁNH PHAO-LÔ

Cv 12,1-11; 2 Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19.

30

 

Thứ Năm. Các Thánh Tử đạo tiên khởi Rô-ma

Am 7,10-17; Mt 9,1-8