Chỉ có một Chúa, một niềm tin, một phép rửa. Chỉ có một Thiên Chúa của mọi người, Đấng ngự trên mọi người, qua mọi người và trong mọi người“ (Eph 4,5-6)

Cũng như trong một thân thể, chúng ta có nhiều bộ phận, mà các bộ phận không có cùng một chức năng, thì chúng ta cũng vậy: Tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể trong Đức kitô, mỗi người liên đới với những người khác như những bộ phận của một thân thể“ (Rm 12,4 –5)

Chúng ta cùng có một niềm tin, chỉ thờ một Thiên Chúa, chỉ có một phép rửa. Sự hiệp nhất trong một tập thể rất quan trọng. Nhóm được xây dựng nhiều thành phần khác nhau, vì thế chúng ta chỉ thực sự quan trọng khi đứng chung với nhau.

Chúng ta chỉ chu toàn bổn phận và sứ mệnh làm một thành viên nhóm, cộng đoàn khi cùng chia sẻ trách nhiệm cho nhau và chấp nhận sự quan trọng khác nhau của mỗi thành phần. Nếu chúng ta không chia sẻ trách nhiệm cho nhau, không tôn trong sự quan trọng của người khác; ngược lại nếu mình chỉ nhận ra sự quan trọng của người khác mà không nhìn thấy sự quan trọng của mình trong nhóm, cộng đoàn thì sinh ra cãi vã, tranh dành, hơn thua, chia rẽ và sẽ có nguy cơ tan rã.

Trong một nhóm, cộng đoàn không ai quan trọng hơn ai, không ai chịu trách nhiệm nhiều hơn ai. Cũng không ai kém quan trong hơn ai, ai ít trách nhiệm hơn ai. Chúng ta có sự khác biệt trong vai trò, trong vị trí, nhưng không có sự khác biệt trong trách nhiệm chung của nhóm, của cộng đoàn. Tất cả lệ thuộc vào nhau, tất cả cần nhau, trách nhiệm như nhau để xây dựng căn nhà của nhóm, của cộng đoàn. Nếu không cần nhau, không hợp tác với nhau, không có trách nhiệm chung nhau thì căn nhà sẽ sập đổ bất cứ lúc nào.Được như vậy chúng ta mới có thể vượt lên trên những va chạm hiểu lầm nhau v.v…

Ước gì ơn Bình An của Đức Kitô điều khiển tâm hồn anh em, vì trong một thân thể duy nhất, anh em được kêu gọi đến hưởng Bình An đó. Bởi vậy anh em hãy hết lòng tri ân“ (Col 3, 15) Thầy Giêsu Kitô kêu gọi chúng ta phục vụ trong yêu thương, trong một thân thể duy nhất là chính Thầy để hưởng bình an của Thầy đem  đến cho nhau.

Lạy Cha, xin hãy cho anh chị em nhóm, cộng đoàn chúng con hợp nhất nên một trong cùng một Đức Tin, Đức Cậy, Đức Mến. Xin liên kết chúng con về một mối trong Thiên Chúa Ba Ngôi. Amen.

NTT 2018