04 +

Chúa Nhật XXIII Thường Niên

Kn 9,13-18b ; Plm 9b-10.12-17 ; Lc 14,25-33

08  

Thứ Năm. SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA. Lễ kính

Rm 8,28-30 ; Mt 1,18-23

11 + CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN. 
Xh 32,7-11.13-14 ; 1Tm 1,12-17 ; Lc 15,1-32
12  

Thứ Hai. Danh Thánh Đức Maria

Ep 1,3-6.11-12; Lc 1,39-47

14  

Thứ Tư. SUY TÔN THÁNH GIÁ. Lễ kính.

Ds 21,4b-9; Ga 3,13-17.

15  

Thứ Năm. Đức Mẹ sầu bi. Lễ nhớ.

Dt 5,7-9 ; Ga 19,25-27

Ngày Trung Thu. Cầu cho thiếu nhi.

17  

Thứ Bảy. Thánh Hildegard von Bingen

1 Kor 12,31-13,13; Lk 7,31-35

18 + CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN.
Am 8,4-7 ; 1Tm 2,1-8 ; Lc 16,1-13
21  

Thứ Tư. THÁNH MATTHÊU, TÔNG ĐỒ

Ep 4,1-7.11-13 ; Mt 9,9-13.

25 +

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN

Am 6,1a.4-7 ; 1Tm 6,11-16 ; Lc 16,19-31.

29  

Thứ Năm. TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE, GABRIEL, RAPHAEL.

Đn 7,9-10.13-14; Ga 1,47-51.

30  

Thứ Sáu. Thánh Giêrônimô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh

G 38,1.12-21;40,3-5 ; Lc 10,13-16.