01  

Thứ Ba. CÁC THÁNH NAM NỮ. Lễ trọng

Kh 7,2-4.9-14 ; 1Ga 3,1-3 ; Mt 5,1-12a.

02  

Thứ Tư. CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

hôm nay mọi linh mục được phép cử hành ba thánh lễ.

06 +

CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN.

 2Mcb 7,1-2.9-14 ; 2Tx 2,16—3,5 ; Lc 20,27-38

09  

Thứ Tư. CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ.

 Ed 47,1-2.8-9.12 ; 1Cr 3,9b-11.16-17 ; Ga 2,13-22.

13 +

CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN.

 Ml 3,19-20a ; 2Tx 3,7-12 ; Lc 21,5-19.

16   Thứ Tư. Thánh nữ Margarita Scotland, trinh nữ.
Kh 4,1-11 ; Lc 19,11-28.
18  

Thứ Sáu. Cung hiến thánh đường thánh Phêrô và thánh đường thánh Phaolô

 Kh 10,8-11 ; Lc 19,45-48.

19   Thứ Bảy. Thánh nữ Êlisabéth Hungari. Lễ nhớ.
Kh 5,1-10 ; Lc 19,41-44.
20 +

CHÚA NHẬT. ĐẠI LỄ ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ.

2Sm 5,1-3 ; Cl 1,12-20 ; Lc 23,35-43.

Chúa Nhật kết thúc năm Phụng Vụ.

Hôm nay kết thúc năm thánh Lòng Chúa Thương Xót.

24  

Thứ Năm. CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM.

Bổn mạng Hội Thánh Việt Nam. Lễ trọng

Kn 3,1-9; 1 Kor 1,17-25; Mt 10,17-22

27 +

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG.

Bài đọc Chúa nhật: NĂM A.

 Is 2,1-5 ; Rm 13,11-14 ; Mt 24,37-44.

30  

Thứ Tư. THÁNH ANRÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.

Rm10,9-18 ; Mt 4,18-22.