02

+

Chúa Nhật XIII Thường Niên.

St 4:8-11,14-16; Rm 6:3-4,8-11; Mt 10:37-42

03

Thứ Hai. Thánh Thôma Tông Đồ.

St 18:16-33; Mt 8:18-22

09

+

Chúa Nhật XIV Thường Niên.

St 9:9-10; Rm 8:9,11-13; Mt 11:25-30

11

Thứ Ba. Thánh Bênêđictô

St 32:23-33; Mt 9:32-38

13

Thứ Năm. Thánh Heinrich và Kunigunde

Kol 3,12-17; Lc 19,12-26

15

Thứ Bảy. Thánh Bonaventura

St 49:29-33; Mt 10:24-33

16

+

Chúa Nhật XV Thường Niên.

Is 55:10-11; Rm 8:18-23; Mt 13:1-23

22

Thứ Bảy. Thánh Maria Mađalêna

Xh 12:37-42; Mt 12:14-21

23

+

Chúa Nhật XVI Thường Niên.

Kn 12:13,16-19; Rm 8:26-27; Mt 13:24-43

25

Thứ Ba. Thánh Giacôbê

2 Kor 4,7-15; Mt 20,20-28

26

Thứ Tư. Thánh Joachim và Anna, thân phụ mẫu Đức Mẹ

Xh 16:1-5,9-15; Mt 13:1-9

29

Thứ Bảy. Thánh Mátta

Xh 24:3-8; Mt 13:24-30

30

+

Chúa Nhật XVII Thường Niên

1 V 3:5,7-12; Rm 8:28-30; Mt 13:44-52

31

Thứ Hai. Thánh Ignatius thành Loyola

Xh 32:15-24,30-34; Mt 13:31-35