01

 

Thứ Ba. Thánh Giuse thợ.

Côlôssê 3,14-15.17.23-24; Mátthêu 13,54-58.

03

 

Thứ Năm. THÁNH PHILIPPHÊ VÀ GIACÔBÊ,

TÔNG ĐỒ. 

1 Côrintô 15,1-8 ; Gioan 14,6-14.

06

+

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH.

Cvtd 10,25-26.34-35.44-48; 1 Gioan 4,7-10; Gioan 15,9-17. 

10

 

Thứ Năm. LỄ CHÚA THĂNG THIÊN. Lễ trọng.

Cvtd 1,1-11; Êphêsô 1,17-23; Marcô 16,15-20.

13

+

CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH

CvTđ 1,1-15-17.20a.c-26; 1 Gioan 4,11-16;Gioan 17,6a.11b-19.  

20

+

CHÚA NHẬT. CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

Ngày Đại Hội Công Giáo Việt Nam tại Aschaffenburg.

Cvtd 2,1-11; 1 Côrintô 12,3b-7.12-13; Gioan 20,19-23  

21

 

Thứ Hai Lễ Hiện Xuống.

Cvtd 8,1b.4.14-17; Êphêsô 1,3a.4a.13-19a; Luca 10,21-24

27

+

CHÚA NHẬT: LỄ CHÚA BA NGÔI:

Đệ Nhị Luật 4,32-34.39-40; Rôma 8,14-17, Mátthêu 28,16-20.

31

 

Thứ Năm. MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ

Xuất Hành 24,3-8; Do Thái 9,11-15; Marcô 14,12-16.22-26.