02

+

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN.

Ðệ Nhị Luật 4,1-2.6-8; Giacôbê 1,17-18.21b-22.27. Marcô 7,1-8.14-15.21-23.

03

 

Thứ hai. Thánh Gregorio cả.

1 Côrintô 2,1-5. Luca 4,16-30

08

 

Thứ Bảy. Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria.

Rôma 8,28-30). Mátthêu 1,1-16.18-23

09

+

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN

Isaia 35,4-7a; Giacôbê 2,1-5. Marcô 7,31-37.

12

 

Thứ tư. Kính Thánh Danh Maria.

Isaia 61,9-11. Luca 1,26-38.

13

 

Thứ năm. Thánh Gioan Kim Khẩu

1 Côrintô 8,1b-7.11-13. Luca 6,27-38.

14

 

Thứ sáu. LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ

Philipphê 2,6-11. Gioan 3,13-17..

15

 

Thứ Bảy. Lễ Đức Mẹ Sầu Bi

Do Thái 5,7-9. Gioan 19,25-27

16

+

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN.

1 Vua 19,4-8; Êphêsô 4,30-5,2. Gioan 6,41-51,

17

 

Thứ Hai. Thánh Hildegart von Bingen

1 Côrintô 11,17-26.33. Luca 7,1-10

19

 

Thứ sáu. Thánh Januario. Tử đạo

Côrintô 12,31 – 13,13. Luca 7,31-35.

20

 

Thứ năm. Thánh Andre Kim Tageon và các tử đạo Hàn Quốc.

1 Côrintô 15,1-11. Luca 7,36-50.

21

 

Thứ sáu. Thánh Matthêu, tông đồ thánh sử.

Êphêsô 4,1-7.11-13. Mátthêu 9,9-13.

23

+

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN

Châm Ngôn 9,1-6; Êphêsô 5,15-20. Gioan 6,51-58.

25

 

Thứ ba. Thánh Niklaus von Flüe

Roma 14, 17-19; Mátthêu 19,27-29

27

 

Thứ năm. Thánh Vinh Sơn Phaolô, linh mục lập dòng.

Êzêchiel 24,15-24. Mátthêu 19,16-22.

28

 

Thứ sáu. Thánh Lioba. Viện Mẫu

Khôn ngoan  7,7 – 8,1. Gioan 15,5.8-12

29

 

Thứ bảy. Lễ kính các tổng lãnh thiên thần Micael, Gabriel và Rafael

 Isaia 9,1-6.  Luca 1,26-38.

30

+

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN.

Giôsuê 24,1- 2a.15-17.18b; Êphêsô 5,21-32. Gioan 6,60-69