Lc 4, 21-30

Người bắt đầu nói với họ Hôm nay đã ứng nghiệm Lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe . Mọi người đều tán thành và thán phuc những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người. Họ bảo nhau : ông này không phải con ông Giuse…

Xem tiếp ...