„Hỡi những người làm cha, đừng khiêu khích con cái để chúng sinh ra oán hận, nhưng hãy dưỡng dục
chúng theo đường lối kỷ luật và sửa dạy của Thiên Chúa“(Eph 6:4)
Hãy uốn nắn chúng ngay từ lúc còn bé thơ (Hc 7:23)
„Con đừng sợ vì chúng ta lâm cảnh…

Xem tiếp ...