Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu

Xin Chúa nhìn dung mạo của Chúa Kitô và vì tình yêu đối với Người,

Đấng vốn là Linh Mục Thượng Tế vĩnh viễn.

Xin Chúa thương xót các linh mục của Chúa.

Lạy Thiên Chúa hết lòng xót thương, Xin Chúa nhớ…

Xem tiếp ...