Là con người ai lại không có tội. Người kiêu căng là người cho mình không bao
giờ phạm tội. Chỉ một chút phân bì, một chút ganh ghét, đố kỵ nhau là đã phạm
tội rồi...nói xấu người khác, nói dối v.v…là tội liên quan đến người khác là
mang…

Xem tiếp ...