Chỉ có một Chúa, một niềm tin, một phép rửa. Chỉ có một Thiên Chúa của mọi người, Đấng ngự trên mọi người, qua mọi người và trong mọi người“ (Eph 4,5-6)

Chúng ta cùng có một niềm tin, chỉ thờ một Thiên Chúa, chỉ có một phép rửa. Sự…

Xem tiếp ...