Thánh Giuse, người công chính, mẫu gương sáng về đức tin vững vàng. Cũng chính có đức tin vững mạnh, mà thánh Giuse đã vâng lời, tôn trọng sự sống, và sống trung thực, không chạy theo vật chất…

Học đức tin nơi thánh cả Giuse, qua việc Ngài vâng…

Xem tiếp ...