TÂM TÌNH Của Nguyên
Lạy Chúa, con đi dự linh thao lần này nữa là lần thứ ba rồi, mà cũng chỉ có ba ngày chứ chưa
được dự khóa 5 ngày để hiểu thêm và đào sâu đức tin của mình, để biết sống gắn bó với
Chúa hơn. Lần này cũng…

Xem tiếp ...